تــــــــا شـــهــــادت بــــــا ولایـــت مــــا رهــــــسپــــــاریــــم بارخدایا! به من ایمانی عطا کن که در آن شعور و شهادتی باشد که با شهامت عجین شده باشد. یا ابا صالح المهدی ادرکنی ادرکنی؛یا ابوالفضل(ع) http://shalimanagement.mihanblog.com 2018-06-20T23:05:09+01:00 text/html 2018-04-15T04:11:28+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی مبعث http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4993 <p align="justify"><b>مَبعَث یا بِعثَت در اصطلاح اسلامی به معنای برانگیخته شدن <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%B5)" class="mw-redirect" title="محمد بن عبدالله (ص)">محمد بن عبدالله (ص)</a> به <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA" title="نبوت">پیامبری</a> است. این اتفاق در۴۰ سالگی پیامبر(ص) در <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1" class="mw-redirect" title="غار حراء">غار حراء</a> واقع در <a href="http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1" class="mw-redirect" title="کوه نور">کوه نور</a> (در نزدیکی شهر <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87" title="مکه">مکه</a>) روی داد و سرآغاز دین <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="اسلام">اسلام</a> بود. طبق دیدگاه مشهور <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87" class="mw-redirect" title="شیعه امامیه">شیعه امامیه</a>، این رویداد در روز <a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B7_%D8%B1%D8%AC%D8%A8" title="۲۷ رجب">۲۷ رجب</a>، ۱۳ سال قبل از <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87" title="هجرت به مدینه">هجرت پیامبر</a> (ص) روی داده است. </b></p><p align="justify"><b>قبل از بعثت پیامبر(ص)، دین بیشتر مردم آن ناحیه، بت‌پرستی بود. دیگر ادیان آسمانی نیز در قسمت‌های مختلف این سرزمین پیروانی داشت. اما با بعثت پیامبرص)، <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="اسلام">اسلام</a> فراگیر و بت‌پرستی از <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2" title="حجاز">حجاز</a> برچیده شد. </b></p><p align="justify"><b>سالگرد مبعث رسول خدا (ص)، از اعیاد <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="شیعیان">شیعیان</a> و به «عید مبعث» مشهور است. <br></b></p><p align="justify"><b>در اصطلاح دینی، بعثت به معنای فرستاده شدن انسانی از سوی خداوند برای دعوت انسان‌ها به دین الهی است.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-1">[۱]</a></sup> روز مبعث یا عید مبعث نیز در اصطلاح به روزی گفته می‌شود که <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87" title="حضرت محمد صلی الله علیه و آله">حضرت محمد(ص)</a> از طرف خداوند به رسالت مبعوث شد.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-2">[۲]</a></sup></b> </p><p align="justify"><b>این واژه در سوره‌های مختلفی از قرآن کریم، به معنای برانگیختن و فرستادن پیامبران برای هدایت مردم به کار رفته است.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-3">[۳]</a></sup> بعثت در <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85" class="mw-redirect" title="قرآن کریم">قرآن کریم</a>، همچنین در معنای <a href="http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B4%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="حشر (صفحه وجود ندارد)">حشر</a> مردگان هم به کار رفته است.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-4">[۴]</a></sup> در همه موارد ذکر شده در قرآن، انتساب بعثت به «الله» است و اوست که برانگیختن پیامبران و محشور کردن مردگان را انجام می‌دهد. </b></p><p align="justify"><b>کلمه «مبعث» مصدر میمی یا اسم زمان و مکان، از ریشه «ب ع ث»، به معنای برانگیختن<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-5">[۵]</a></sup>، ارسال<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-6">[۶]</a></sup> و یا روانه کردن است.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-7">[۷]</a><br></sup></b></p><p align="justify"><b>مبعث پیامبر اکرم(ص) در ۴۰ سالگی و در قولی خلاف مشهور، در ۴۳ سالگی حضرت محمد(ص) رخ داد؛<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-8">[۸]</a></sup> سبب این اختلاف، برداشت متفاوت از مفهوم بعثت است که آیا اولین نزول قرآن و آیات الهی مساوی با بعثت است، یا اولین تبلیغ رسمی و علنی.<span class="noprint"><sup class="Template-Fact"><span title="این ادعا نیازمند ارجاع به منابع معتبر است" style="white-space: nowrap;">[<i><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌شیعه:نیازمند منبع">نیازمند منبع</a></i>]</span></sup></span></b> </p><p align="justify"><b>طبق گفته مورخان، مبعث، در روز دوشنبه <a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B7_%D8%B1%D8%AC%D8%A8" title="۲۷ رجب">۲۷ رجب</a> سال چهلم <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%84" title="عام الفیل">عام الفیل</a> و بیستمین سال حکومت <a href="http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="خسرو پرویز (صفحه وجود ندارد)">خسرو پرویز</a> بر <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران">ایران</a> روی داده است. قول‌های دیگری ۱۷ یا ۱۸ <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="رمضان">رمضان</a>، یا یکی از روزهای ماه <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84" title="ربیع الاول">ربیع الاول</a> را روز بعثت دانسته‌اند، هرچند <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87" title="شیعه">شیعیان</a> قول اول را برگزیده‌اند.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-9">[۹]</a></sup></b> </p><p align="justify"><b>وقتی پیامبر اکرم(ص) در <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7" class="mw-redirect" title="غار حرا">غار حرا</a> به تفکر و عبادت مشغول بود، با نزول نخستین آیات <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%82" title="سوره علق">سوره علق</a>، بعثت او آغاز شد و با نخستین آیات <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1" title="سوره مدثر">سوره مدثر</a> ادامه یافت.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-10">[۱۰]</a></sup></b> </p><p align="justify"><b>پیامبر(ص) ابتدا همسرش <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87" class="mw-redirect" title="خدیجه">خدیجه</a>(س) و پسر عمویش <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)" class="mw-redirect" title="امام علی(ع)">علی(ع)</a> را در جریان <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA" title="نبوت">نبوت</a> خویش قرار داد. ۳ سال بعد با نزول آیه <span style="font-family:me_quran,Scheherazade,mry_KacstQurn,Nazli,Traditional Arabic,Arial,Tahoma; font-size:14pt"><span style="background-color:}وَأَنذِرْ عَشِیرَتَک الْأَقْرَبِینَ} |قرمز=red |قرمز تیره= DarkRed |1= DarkRed |صورتی= Pink |3= Pink |صورتی تیره= HotPink |سبز=green |سبز کم رنگ= LightGreen |9= LightGreen |زیتونی=olive |8=olive |سبز تیره= DarkGreen |2= DarkGreen |آبی=blue |آبی آسمانی= SkyBlue |11= SkyBlue |سورمه‌ای= Navy |قهوه‌ای=brown |سورمه ای= Navy |قهوه ای=brown |قهوه ای بلوطی= Maroon |قهوه‌ای بلوطی= Maroon |بلوطی= Maroon |زرد=yellow |طلایی= Gold |4= Gold |نارنجی=orange |پرتقالی=orange |خاکستری=gray |خاکستری تیره= DimGray |نوک مدادی= DimGray |5= DimGray |فیلی=LightGrey |6=LightGrey |بنفش آبی= BlueViolet |7= BlueViolet |بنفش= BlueViolet |ارغوانی= Purple |سفید= white |0= white |سیاه=black |10=black }};color:black;"> <span style="color:سیاه;">وَأَنذِرْ عَشِیرَتَک الْأَقْرَبِینَ</span></span> ﴿۲۱۴﴾</span>&nbsp;(<small>ترجمه</small>: <span style="color: #012">و خویشان نزدیکت را هشدار ده.</span>)<sup style="white-space:no-wrap">[ <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1" title="سوره شعراء">شعراء</a>–۲۱۴] </sup> دعوت وارد مرحله جدیدی شد و در همان سال با نزول آیه <span style="font-family:me_quran,Scheherazade,mry_KacstQurn,Nazli,Traditional Arabic,Arial,Tahoma; font-size:14pt"><span style="background-color:}فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکینَ} |قرمز=red |قرمز تیره= DarkRed |1= DarkRed |صورتی= Pink |3= Pink |صورتی تیره= HotPink |سبز=green |سبز کم رنگ= LightGreen |9= LightGreen |زیتونی=olive |8=olive |سبز تیره= DarkGreen |2= DarkGreen |آبی=blue |آبی آسمانی= SkyBlue |11= SkyBlue |سورمه‌ای= Navy |قهوه‌ای=brown |سورمه ای= Navy |قهوه ای=brown |قهوه ای بلوطی= Maroon |قهوه‌ای بلوطی= Maroon |بلوطی= Maroon |زرد=yellow |طلایی= Gold |4= Gold |نارنجی=orange |پرتقالی=orange |خاکستری=gray |خاکستری تیره= DimGray |نوک مدادی= DimGray |5= DimGray |فیلی=LightGrey |6=LightGrey |بنفش آبی= BlueViolet |7= BlueViolet |بنفش= BlueViolet |ارغوانی= Purple |سفید= white |0= white |سیاه=black |10=black }};color:black;"> <span style="color:سیاه;">فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکینَ</span></span> ﴿۹۴﴾</span>&nbsp;(<small>ترجمه</small>: <span style="color: #012">پس آنچه را بدان مأموری آشکار کن و از مشرکان روی برتاب</span>)<sup style="white-space:no-wrap">[ <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1" title="سوره حجر">حجر</a>–۹۴] </sup> علنی شد و اول بار پیامبر(ص) در <a href="http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%8F%DA%A9%D8%A7%D8%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="بازار عُکاظ (صفحه وجود ندارد)">بازار عُکاظ</a>، جایی که همه مردم برای تجارت در آن جمع بودند و عده‌ای نیز در بلندی‌های آن به بیان اشعار تازه و داستان‌های گوناگون مشغول بودند، همه را به سکوت خواند و دعوت خویش را آشکار کرد. </b></p><p align="justify"><b>آن روز <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A8" title="ابولهب">ابولهب</a>، پیامبر(ص) را به استهزا آزرد وعده‌ای نیز به پیروی از او پیامبر(ص) را آزار رسانیدند؛ اما <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8" title="ابوطالب">ابوطالب</a> در حمایت از پیامبر(ص) آنان را تنبیه کرد، عده کمی ایمان آوردند و به جمع گروه‌اندکی که در این دوره ۳ ساله، پنهانی ایمان آورده بودند، پیوستند.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-11">[۱۱]</a></sup></b> </p><b> </b><div align="justify"><ul><li><b>ارتباط با وحی</b></li></ul></div><b> </b><p align="justify"><b>اولین <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C" title="وحی">وحی</a>، وقتی توسط <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84" title="جبرئیل">جبرئیل</a> بر پیامبر(ص) نازل می‌شود، همراه با هیبت و احساس سنگینی بار عظیم رسالت است، به گونه‌ای که گفته شده است وقتی به خانه آمد، به همسرش گفت: «مرا بپوشان»، اما از ابهام و شگفتی گزارشی نشده است؛ چه، آمادگی ارتباط با فرشته وحی و <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8" title="عالم غیب">جهان غیب</a> از پیش برای پیامبر(ص) ایجاد شده و پیش از اینکه جبرئیل را ببیند، آثار او را دیده بوده‌ است. </b></p><p align="justify"><b>در کودکی به واسطه پاکی درونی که داشت و نیز بیزاری از محیط فاسد آن زمان مکه، میل به تنهایی و گوشه‌گیری از شهر و دیار خود را داشت. به همین جهت، عزلت‌های یک ماهه در کوههای اطراف مکه و بعد بازگشت به شهر، خواب‌هایی که حال و هوای جهان غیب داشت، شنیدن صدای ملک وحی پیش از بعثت و ارتباط ۳ ساله <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84" title="اسرافیل">اسرافیل</a> و ۲۰ ساله <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84" title="جبرئیل">جبرئیل</a> با ایشان<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-12">[۱۲]</a></sup> آمادگی‌هایی بوده که ایشان را برای ابلاغ پیامبری مهیا می‌ساخته است. </b></p><p align="justify"><b>اگر این دسته از <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA" class="mw-redirect" title="روایات">روایات</a> را بپذیریم، درباره روایات دیگری که پیامبر(ص) را ناآشنا به فضای <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C" title="وحی">وحی</a> و ارتباط با فرشتگان می‌دانند، تأمل باید کرد. نگاه ناباورانه پیامبر(ص) به حادثه <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C" title="وحی">وحی</a> و ترس از پریشان خاطری یا <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86" title="جن">جنزدگی</a>، مشورت با <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87" class="mw-redirect" title="خدیجه">خدیجه</a> و تأییدگرفتن از <a href="http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ورقة بن نوفل (صفحه وجود ندارد)">ورقة بن نوفل</a> به عنوان شاهد پیامبری او و آرام شدن حضرت با دلداری وی، مضامین این دسته از روایات است<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-13">[۱۳]</a></sup> که با سیر رشد و فضای تربیتی حاکم بر پیامبر(ص) و بصیرت و بینش او نسبت به وظیفه سنگین رسالت، ناسازگار به نظر می‌رسد. <br></b></p><p align="justify"><b>در فرهنگ شیعی روز مبعث (۲۷ رجب)، بزرگ داشته می‌شود و جشن‌هایی به همین مناسبت برگزار می‌گردد. اهل سنت مبعث را در ماه رمضان می‌دانند ولی چون تاریخ دقیق آن معلوم نیست، آیین خاصی در بین آنان برای این مناسبت وجود ندارد.<span class="noprint"><sup class="Template-Fact"><span title="این ادعا نیازمند ارجاع به منابع معتبر است" style="white-space: nowrap;">[<i><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌شیعه:نیازمند منبع">نیازمند منبع</a></i>]</span></sup></span> این روز در <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران">ایران</a> و برخی استان‌های <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82" title="عراق">عراق</a><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB#cite_note-14">[۱۴]</a></sup> تعطیل رسمی است. <br></b></p><p align="justify"><b>در روایات برای شب و روز مبعث اعمالی ذکر شده است که انجام آن <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8" title="مستحب">مستحب</a> است. </b></p><p align="justify"><b><br></b> </p><b> </b> text/html 2018-03-31T11:23:28+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی شعار سال 97 http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4911 <div align="justify"><br><br><br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><font size="6">سال 1397</font></font></font><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><font size="6">&nbsp;سال حمایت از کالای ایرانی مبارکباد</font></font></font><br></div></div> text/html 2017-10-30T08:23:01+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی بر سنگ مزار شهید حججی چه نوشته شد؟ + عکس http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4992 <div class="title"> <h1 class="Htags" align="justify"> <a class="title" href="http://www.yjc.ir/fa/news/6299748/بر-سنگ-مزار-شهید-حججی-چه-نوشته-شد-عکس"> <font face="Mihan-Koodak" size="4">بر سنگ مزار شهید حججی چه نوشته شد؟ + عکس </font></a><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></h1><div align="justify"><b><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></b></div></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></b></div><div class="subtitle" align="justify"> <h2 class="Htags_news_subtitle"> <font face="Mihan-Koodak" size="4"><strong class="news_strong">سنگ مزار پاسدار شهید محسن حججی به سخنی از رهبر معظم انقلاب درباره این شهید بزرگوار مزین شد.</strong></font> </h2> </div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></b></div><p align="justify"><b><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp; شهید مدافع حرم&nbsp;<span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="http://www.yjc.ir/fa/tag/1/شهید محسن حججی" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> محسن حججی</a></strong></span> با رشادت‌ها و شهادت ویژه‌ای که داشت در قلب و جان همگان ماندگار و جاویدان شد.&nbsp;این شهید بزرگوار پس از تشییعی باشکوه در مشهد مقدس و تهران، در گلزار شهدای نجف‌آباد اصفهان آرام گرفت. </font></b></p><div align="justify"><b><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></b></div><p align="justify"><b><font face="Mihan-Koodak" size="4">آنچه بیش از هر چیز در این فضا چشم‌نوازی می‌کند نوشته سنگ مزار شهید حججی است. روی سنگ مزار این شهید بزرگوار سخنی از رهبر معظم انقلاب حک شده است با این مضمون که: " شهید حججی عزیز، حجت خداوند در مقابل چشمان همگان ش</font></b>د". <br></p><p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="بر سنگ مزار شهید حججی چه نوشته شد؟ + عکس" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/8/7/6964641_253.jpg" alt="بر سنگ مزار شهید حججی چه نوشته شد؟ + عکس" height="500" width="500" align=""></p> text/html 2017-01-06T16:46:45+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی پوستر شهید اسماعیل کریمی اولین شهید مدافع حرم از هشترود http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4991 <br><p><a href="http://peykehashtrood.ir/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-04_21-35-26.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-55815" src="http://peykehashtrood.ir/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-04_21-35-26.jpg" alt="" width="225" height="400"><br></a></p><p><br></p><p>پوستر شهید اسماعیل کریمی اولین شهید مدافع حرم از هشترود<br><a href="http://peykehashtrood.ir/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-04_21-35-26.jpg"></a></p><br> text/html 2017-01-06T16:46:45+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی پوستر شهید اسماعیل کریمی اولین شهید مدافع حرم از هشترود http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4990 <br><p><a href="http://peykehashtrood.ir/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-04_21-35-26.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-55815" src="http://peykehashtrood.ir/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-04_21-35-26.jpg" alt="" width="225" height="400"><br></a></p><p><br></p><p>پوستر شهید اسماعیل کریمی اولین شهید مدافع حرم از هشترود<br><a href="http://peykehashtrood.ir/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-04_21-35-26.jpg"></a></p><br> text/html 2016-12-04T05:01:36+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی آمریکا از پشت خنجر می‌زند+پوستر http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4989 <div align="right"><center> <p class="rtejustify" align="justify"><br></p><p class="rtejustify" align="justify"><img id="1915386" class="bodyimage" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/09/13/13950913000461_PhotoL.jpg" alt="" width="517" height="360"></p> </center><div align="justify"><center> <p class="rtejustify" align="right"><img id="1915396" class="bodyimage" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/09/13/13950913000469_PhotoL.jpg" alt="" width="522" height="364"></p> </center></div></div> <p class="rtejustify" align="justify"> </p><p class="rtejustify" align="justify"><br></p> <div align="justify"> <p class="rtejustify"><img id="1915388" class="bodyimage" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/09/13/13950913000464_PhotoL.jpg" alt="" width="519" height="362"></p> <br></div> text/html 2016-11-20T13:43:08+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد اربعین http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4988 <p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>اربعین</b> در لغت به معنی چهلم است و در اصطلاح به بیستم <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1_%28%D9%85%D8%A7%D9%87%29" title="صفر (ماه)">صفر</a> ۶۱ هجری قمری، چهلمین روز کشته‌شدن <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C" title="حسین بن علی">حسین بن علی</a> فرزند <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8" class="mw-redirect" title="علی بن ابی طالب">علی بن ابی طالب</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7" title="فاطمه زهرا">فاطمه زهرا</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85" title="امام">امام</a> سوم <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="شیعیان">شیعیان</a> اطلاق می‌گردد. اربعین، مطابق نظر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF" title="شیخ مفید">شیخ مفید</a> در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87" title="مسارالشیعه">مسارالشیعه</a><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-1">[۱]</a></sup> و شاگردش <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C" title="شیخ طوسی">شیخ طوسی</a> در <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="مصباح المجتهد (صفحه وجود ندارد)">مصباح المتهجد</a>،<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-2">[۲]</a></sup> زمان بازگشت اهل حرم از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85" title="شام">شام</a> (<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82" title="دمشق">دمشق</a>) به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87" title="مدینه">مدینه</a> است. همچنین بنا بر نقل ایشان، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="جابر بن عبدالله انصاری">جابر بن عبدالله انصاری</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C" class="mw-redirect" title="صحابی">صحابی</a> برجسته محمد به عنوان نخستین <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1" title="زائر">زائر</a> حسین بن علی، یا لااقل از نخستین زائران او، در این روز وارد <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7" title="کربلا">کربلا</a> شده و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86" title="زیارت اربعین">زیارت اربعین</a> را بجا آورده است.<sup id="cite_ref-ReferenceA_3-0" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-ReferenceA-3">[۳]</a></sup> <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ابراهیم آیتی (صفحه وجود ندارد)">ابراهیم آیتی</a> نیز می‌نویسد: «جابر بن عبدالله انصاری … بیستم ماه صفر، درست چهل روز بعد از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA" class="mw-disambig" title="شهادت">شهادت</a> امام وارد کربلا شد و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA" title="سنت">سنت</a> زیارت اربعین امام به دست او تأسیس گردید».<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-4">[۴]</a></sup> بر این اساس «از همان آغاز که تاریخش معلوم نیست، شیعیان به حرمت آن، زیارت اربعین می‌خوانده‌اند.»<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-5">[۵]</a></sup><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86" title="زیارت اربعین">زیارت اربعین</a> تنها دربارهٔ حسین بن علی وارد شده و هیچ پیشینه‌ای را نمی‌توان برای اربعین و اعمال مربوط به این روز تا پیش از حادثه عاشورا تصدیق کرد و این ویژگی و امتیاز، تنها برای حسین بن علی دانسته شده است.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-6">[۶]</a></sup> در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="تقویم رسمی ایران">تقویم رسمی ایران</a> این روز تعطیل می‌باشد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="thumb tleft" align="justify"> <div class="thumbinner" style="width:222px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_1.jpg?uselang=fa" class="image"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_1.jpg/220px-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_1.jpg" class="thumbimage" data-file-width="800" data-file-height="519" width="220" height="143"></a></font> <div class="thumbcaption"> </div></div></div><div class="thumb tleft" align="justify"><div class="thumbinner" style="width:222px;"><div class="thumbcaption"><font size="3" face="Mihan-Nassim"> پیاده‌روی اربعین حسینی</font></div> </div> </div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="thumb tleft" align="justify"> <div class="thumbinner" style="width:222px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_2.jpg?uselang=fa" class="image"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_2.jpg/220px-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_2.jpg" class="thumbimage" data-file-width="800" data-file-height="468" width="220" height="129"></a></font> <div class="thumbcaption"> </div></div></div><div class="thumb tleft" align="justify"><div class="thumbinner" style="width:222px;"><div class="thumbcaption"><font size="3" face="Mihan-Nassim"> پیاده‌روی اربعین حسینی</font></div> </div> </div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="thumb tleft" align="justify"> <div class="thumbinner" style="width:222px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_4.jpg?uselang=fa" class="image"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_4.jpg/220px-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_4.jpg" class="thumbimage" data-file-width="800" data-file-height="1138" width="220" height="313"></a></font> <div class="thumbcaption"> </div></div></div><div class="thumb tleft" align="justify"><div class="thumbinner" style="width:222px;"><div class="thumbcaption"><font size="3" face="Mihan-Nassim"> پیاده‌روی اربعین حسینی</font></div> </div> </div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">البته در باب علت اهمیت این روز نزد عرف شیعیان، برخی گزارش‌های تاریخی مبنی بر حضور بازماندگان اهل بیت امام در کربلا در روز اربعین از عوامل توجه خاص ایشان به اربعین است. در برخی منابع تاریخی مانند کتاب <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B2%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="نزهه الزاهد (صفحه وجود ندارد)">نزهه الزاهد</a> اسیران شام یعنی بازماندگان کشته‌شدگان کربلا در چهلمین روز کشته شدن حسین بن علی به کربلا رسیدند.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-7">[۷]</a></sup> اگرچه نه‌تنها این مطلب در متون تاریخی پیش‌تر از قرن هفتم هجری نیامده است، با تصریح متقدمینی مانند شیخ مفید که بازگشت اسرا را به مدینه دانسته‌اند نیز در تضاد است.<sup id="cite_ref-ReferenceA_3-1" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-ReferenceA-3">[۳]</a></sup></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><div id="toc" class="toc" align="justify"> <div id="toctitle"> <h2><font size="3" face="Mihan-Nassim">محتویات</font></h2> </div></div><div id="toc" class="toc" align="justify"><ul><li class="toclevel-1 tocsection-1"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#.D8.B2.DB.8C.D8.A7.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D8.B1.D8.A8.D8.B9.DB.8C.D9.86"><span class="tocnumber">۱</span> <span class="toctext">زیارات اربعین</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-2"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#.D8.B3.D9.88.DA.AF.D9.88.D8.A7.D8.B1.DB.8C_.D9.85.D8.AD.D8.B1.D9.85"><span class="tocnumber">۲</span> <span class="toctext">سوگواری محرم</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-3"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#.D8.A8.D8.B2.D8.B1.DA.AF.D8.AA.D8.B1.DB.8C.D9.86_.DA.AF.D8.B1.D8.AF.D9.87.D9.85.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.AC.D9.87.D8.A7.D9.86"><span class="tocnumber">۳</span> <span class="toctext">بزرگترین گردهمایی جهان</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-4"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9"><span class="tocnumber">۴</span> <span class="toctext">منابع</span></a></font></li></ul> </div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><h2 align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.B2.DB.8C.D8.A7.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D8.B1.D8.A8.D8.B9.DB.8C.D9.86">زیارات اربعین</span></font></h2><div class="hatnote relarticle mainarticle" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">نوشتار اصلی: <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86" title="زیارت اربعین">زیارت اربعین</a></font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">سه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA" title="روایت">روایت</a> و گزارش در موضوع اربعین حسین بن علی آمده است:</font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>زیارت اول</b> روایت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C" title="حسن عسکری">حسن عسکری</a>: «علامات المؤمنین خمس: صلاةُ الإحدی و الخمسین، و زیارةُ الاربعین، والتـَختم فی الیَمین، و تـَعفیرُ الجبین، و الجهر بِبِسم الله الرحمن الرحیم: علامات مؤمن پنج چیز است: اقامه پنجاه و یک رکعت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2" title="نماز">نماز</a> در شبانه روز (هفده رکعت واجب و سی و چهار رکعت نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87" title="سجده">سجده</a> بر خاک گذاشتن، در نماز بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن.» که <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C" title="شیخ طوسی">شیخ طوسی</a> در کتاب <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85" title="تهذیب الاحکام">تهذیب الاحکام</a><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-8">[۸]</a></sup> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1%D9%91_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="شیخ حرّ عاملی">شیخ حرّ عاملی</a> در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87" class="mw-redirect" title="وسائل الشیعه">وسائل الشیعه</a><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-9">[۹]</a></sup> این روایت را آورده‌اند. این روایت، اهمیت زیارت اربعین را آن هم در کنار اقامه نماز به عنوان یکی از نشانه‌های <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="مؤمن (صفحه وجود ندارد)">مؤمن</a> یا <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86" title="ایمان">ایمان</a> بیان می‌کند و اگر لفظ مؤمن به معنی شیعه باشد، زیارت اربعین هم از نشانه‌های شیعه بودن خواهد بود. همان‌طور که سجده بر خاک داشتن و بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نماز هم تقریباً از مختصات شیعیان است.<sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" style="white-space:nowrap;">[<i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:نیازمند منبع"><span title="این ادعا نیازمند ارجاعات به منابع معتبر است.">نیازمند منبع</span></a></i>]</sup></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">در این گزارش به متن خاصی برای زیارت اربعین اشاره نشده و می‌توان اینطور برداشت کرد که مطلق زیارت به معنای عرفیِ آن، در روز اربعین دارای این ویژگی است که <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1" title="زائر">زائر</a> را دارای نشان ایمان می‌نماید. خصوصاً با ضمیمه روایات دیگر که زیارت اباعبدالله را مختص به حضور در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7" title="کربلا">کربلا</a> ندانسته و بر سلام از راه دور هم زیارت اطلاق کرده‌اند.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-10">[۱۰]</a></sup> برای نمونه: «قال اباعبدالله: إصعد فوق سطحک، ثم التفت یمنة و یسرة، ثم ترفع رأسک إلی السماء، ثم تنحو نحو القبر فتقول: السلام علیک یاأباعبدالله السلام علیک ورحمة الله وبرکاته، تکتب لک زورة، والزورة حجة وعمرة»<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-11">[۱۱]</a></sup> پس می‌توان این نتیجه را گرفت که <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" class="mw-redirect" title="سلام">سلام</a> و درودی که در روز اربعین به سمت حضرت صادر شود، إن شاء الله گوینده را مزین به زینت و علامت ایمان می‌گرداند. البته ممکن است گفته شود ذکر حضرت عسکری از لفظ اربعین در این سخن، اشاره به سخن جدّش <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82" title="جعفر صادق">جعفر صادق</a> باشد که زیارتی را تعلیم صفوان کرده‌اند. آن همان متن معروف زیارت اربعین در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86" title="مفاتیح‌الجنان">مفاتیح‌الجنان</a> است و در روایت سوم خواهد آمد. در نتیجه خواندن این زیارت از نشانه‌های ایمان خواهد بود. لکن این احتمال بعید به نظر می‌رسد چراکه القای خطاب حضرت عسکری لزوماً به آگاهان از روایت جعفر صادق نبوده است، لذا این روایت، سخن و بیان جدیدی دانسته می‌شود. لکن این نیز پذیرفته است که متیقن از روایت حسن عسکری، زیارت زائر در کربلا نزد قبر حسین و به لفظ تعلیمی از جعفر صادق است.<sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" style="white-space:nowrap;">[<i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:نیازمند منبع"><span title="این ادعا نیازمند ارجاعات به منابع معتبر است.">نیازمند منبع</span></a></i>]</sup></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>دوم:</b> زیارتی است که از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="جابر بن عبدالله انصاری">جابر بن عبدالله انصاری</a>، اولین یا از اولین زائران حسین بن علی در اربعین نقل شده است. در این گزارش آمده است که وقتی جابر به <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="غاضریه (صفحه وجود ندارد)">غاضریه</a> رسید در آب فرات <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84" title="غسل">غسل</a> کرد، پیراهن پاکیزه‌ای پوشید، آنگاه قدری از بوی خوش بر سر و بدن پاشید و پابرهنه روانه شد تا نزد سر مبارک امام حسین علیه السّلام ایستاد و سه مرتبه <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="اللّه اکبر (صفحه وجود ندارد)">اللّه اکبر</a> گفت. پس افتاد و بیهوش شد، چون به هوش آمد می‌گفت: «السّلام علیکم یا ال اللّه…» جملات جابر در اینجا تقریباً همان زیارت حضرت سیدالشهدا در نیمه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8" class="mw-redirect" title="رجب">رجب</a> است و جز در چند کلمه تفاوت ندارد، که احتمالاً ناشی از اختلاف نسخه هاست. متن کامل این زیارت را <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C" class="mw-redirect" title="علامه مجلسی">علامه مجلسی</a> در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1" title="بحارالانوار">بحارالانوار</a> آورده‌اند.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-12">[۱۲]</a></sup></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>سوم:</b> این زیارت در کتاب <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85" title="تهذیب الاحکام">تهذیب الاحکام</a> و … آمده که <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="صفوان (صفحه وجود ندارد)">صفوان</a> از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82" title="جعفر صادق">جعفر صادق</a> نقل می‌کند و می‌گوید: «مولایم امام صادق علیه السّلام دربارهٔ زیارت اربعین به من فرمود: هنگامی‌که قسمت قابل توجهی از روز برآمده، این زیارت را بخوان…»<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-13">[۱۳]</a></sup> و این همان زیارت معروف اربعین است. متن این زیارت در ویکی‌نبشته آمده است.</font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><h2 align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.B3.D9.88.DA.AF.D9.88.D8.A7.D8.B1.DB.8C_.D9.85.D8.AD.D8.B1.D9.85">سوگواری محرم</span></font></h2><table class="metadata plainlinks ambox ambox-content" role="presentation" align="justify"> <tbody><tr> <td class="mbox-image"> <div style="width:52px"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Question_book.svg/46px-Question_book.svg.png" title="Right" data-file-width="252" data-file-height="199" width="46" height="36"></font></div> </td> <td class="mbox-text"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span class="mbox-text-span"><b>این بخش</b> از مقاله فاقد <b>منبع و مأخذ</b> است. شما می‌توانید با افزودن منابع برطبق <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C" title="ویکی‌پدیا:تأییدپذیری">اصول تأییدپذیری</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:شیوه ارجاع به منابع">شیوه‌نامهٔ ارجاع به منابع</a>، به ویکی‌پدیا کمک کنید. مطالب بی‌منبع احتمالاً در آینده حذف خواهند‌ شد.</span></font></td> </tr> </tbody></table><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">در ایران سوگواری بیشتر در ماه‌های <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%28%D9%85%D8%A7%D9%87%29" title="محرم (ماه)">محرم</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1" title="صفر">صفر</a> و به ویژه اربعین برگزار می‌شوند. معمولاً هر مجلس روضه از دو بخش زنانه و مردانه تشکیل می‌شود. برخی روضه‌ها ممکن است کاملاً زنانه باشند و گاه کاملاً مردانه. مجلس روضه ممکن است در خانه تشکیل شود و یا در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_%28%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%29" title="تکیه (مکان مذهبی)">تکیه‌ها</a>، مساجد و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87" title="حسینیه">حسینیه‌ها</a> برپا شود؛ که مجلس روضه معمولاً با قرائت قرآن و یا <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7" title="زیارت عاشورا">زیارت عاشورا</a> شروع می شودو از سخنرانی و ذکر مصیبت هم تشکیل می‌شود.</font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><h2 align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.A8.D8.B2.D8.B1.DA.AF.D8.AA.D8.B1.DB.8C.D9.86_.DA.AF.D8.B1.D8.AF.D9.87.D9.85.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.AC.D9.87.D8.A7.D9.86">بزرگترین گردهمایی جهان</span></font></h2><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">در سال‌های اخیر، جمعیت حاضر در مراسم سوگواری اربعین در عراق در صدر یکی از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86" title="فهرست بزرگترین اجتماعات مسالمت‌آمیز جهان">بزرگترین اجتماعات مسالمت‌آمیز جهان</a> قرار دارد. به گفته رئیس شورای استان کربلا، تعداد زائران اربعین حسینی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی، ۱۴۳۷ قمری) به ۲۷ میلیون نفر رسیده است. این تعداد زائر در طول ۱۰ روز وارد کربلا شده و پس از زیارت خارج شده‌اند.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-14">[۱۴]</a></sup><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-15">[۱۵]</a></sup><sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-16">[۱۶]</a></sup> در دسامبر ۲۰۱۴ (۱۴۳۶ هـ. ق) حدود ۲۰ میلیون جمعیت در عراق مجتمع شدند.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-17">[۱۷]</a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-18">[۱۸]</a></sup><sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-19">[۱۹]</a></sup><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-20">[۲۰]</a></sup><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-21">[۲۱]</a></sup><sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-22">[۲۲]</a></sup></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">اغلب زائران مسیرِ نجف به کربلا به طول ۸۰ کیلومتر را پیاده، در مدت سه روز در یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز طی می‌کنند. دولت ایران در تلاش است تا مراسم اربعین حسینی را بطور مشترک با کشور عراق، به عنوان میراث معنوی در فهرست آثار معنوی یونسکو ثبت کند.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-23">[۲۳]</a></sup></font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86#cite_note-23">منبع: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86<br></a></sup></font></p> text/html 2016-11-20T13:42:27+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد شیعه قسمت دوم http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4987 <h2 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.B2.DB.8C.D8.B1_.D8.B4.D8.A7.D8.AE.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.B4.DB.8C.D8.B9.D9.87">زیر شاخه‌های شیعه</span></font></h2><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دین اسلام در اصل دارای یک مذهب و یک مرام بوده‌است. اما این دین به مرور زمان به زیر شاخه‌های بسیار دسته‌بندی گردید. شیعیان نیز از سده دوم هجری به بعد به چندین زیرگروه منشعب شده‌اند. امروز بیشتر شیعیان را «شیعیان دوازده امامی (اثناعشری)» تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین مذاهب دیگری که از شیعه منشعب شده‌اند، عبارت‌اند از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="mw-disambig" title="اسماعیلیان">اسماعیلیان</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87" title="زیدیه">زیدیه</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87" title="کیسانیه">کیسانیه</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%DB%8C%D9%87" title="واقفیه">واقفیه</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%AD%DB%8C%D9%87" title="فطحیه">فطحیه</a>. تمام این مذاهب علی‌رغم تفاوتهای آشکار اعتقادی و فقهی در مسئله ضرورت «<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="امامت">امامت</a>» اشتراک نظر دارند. البته تفسیر هر یک از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85" title="امام">امام</a> و مصداق آن منحصر به فرد است.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85" class="mw-redirect" title="مفاتیح‌العلوم">مفاتیح‌العلوم</a> شیعیان را به شش زیرگروه بخش می‌کند، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="اثنی عشری">اثنی عشری</a> معتقد به دوازده امام، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87" title="زیدیه">زیدیه</a> (پیروان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C" title="زید بن علی">زید بن علی</a>)، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87" title="کیسانیه">کیسانیه</a> (پیروان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="کیسان">کیسان</a> غلام علی بن ابیطالب)، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%87" class="mw-disambig" title="عباسیه">عباسیه</a> (منسوب به آل <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8" title="عباس بن عبدالمطلب">عباس بن عبدالمطلب</a>)، <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="غالیه (صفحه وجود ندارد)">غالیه</a>، و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87" class="mw-redirect" title="امامیه">امامیه</a><sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" style="white-space:nowrap;">[<i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:نیازمند منبع"><span title="این ادعا نیازمند ارجاعات به منابع معتبر است.">نیازمند منبع</span></a></i>]</sup>. وی امامیه را به ۷ تیره تقسیم می‌کند، <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%A4%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ناؤوسیه (صفحه وجود ندارد)">ناؤوسیه</a> (منسوب به <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%A4%D9%88%D8%B3&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="عبدالله بن ناؤوس (صفحه وجود ندارد)">عبدالله بن ناؤوس</a>)، <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="مفضلیه (صفحه وجود ندارد)">مفضلیه</a> (منسوب به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1" class="mw-redirect" title="مفضل بن عمر">مفضل بن عمر</a>)، <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="قطعیه (صفحه وجود ندارد)">قطعیه</a> (که وفات <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1" class="mw-redirect" title="موسی بن جعفر">موسی بن جعفر</a> را تأیید کرده‌اند)، <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%B7%DB%8C%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="شمطیه (صفحه وجود ندارد)">شمطیه</a> (منسوب به <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B7&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="یحیی بن اشمط (صفحه وجود ندارد)">یحیی بن اشمط</a>)، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%DB%8C%D9%87" title="واقفیه">واقفیه</a> (که در امامت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1" class="mw-redirect" title="موسی بن جعفر">موسی بن جعفر</a> متوقف شده‌اند و وی را زنده می‌دانند)، <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ممطوره (صفحه وجود ندارد)">ممطوره</a>، و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%87" title="احمدیه">احمدیه</a> (منسوب به <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="احمد بن موسی بن جعفر (صفحه وجود ندارد)">احمد بن موسی بن جعفر</a> که وی را امام هشتم خود می‌دانند). در کتاب فرهنگ فرق اسلامی از دکتر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1" title="محمدجواد مشکور">محمدجواد مشکور</a> زیرشاخه‌های بیشتری برای شیعه ذکر شده است.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h3 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D9.81.D8.B1.D9.82.D9.87_.D8.BA.D8.A7.D9.84.D8.A8">فرقه غالب</span></font></h3><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">شیعه دوازده امامی در ابتدای قرن بیست و یکم، بزرگ‌ترین شاخه از فرق شیعه است.<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-57">[۵۷]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h2 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.AE.D8.A7.D8.B3.D8.AA.DA.AF.D8.A7.D9.87">خاستگاه</span></font></h2><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div class="hatnote relarticle mainarticle" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نوشتار اصلی: <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF" title="جانشینی محمد">جانشینی محمد</a></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">محمد ده سال پس از هجرت، و چند ماه پس از بازگشت از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9" title="حجةالوداع">حجةالوداع</a>، بیمار شد و ظهر روز دوشنبه در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84" title="۱۲ ربیع‌الاول">۱۲ ربیع‌الاول</a> سال <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29" title="۱۱ (قمری)">۱۱</a> مصادف با <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86" title="۷ ژوئن">۷ ژوئن</a> سال <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B3%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29" title="۶۳۲ (میلادی)">۶۳۲م</a> در خانهٔ همسرش <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87" title="عایشه">عایشه</a> در شهر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87" title="مدینه">مدینه</a> در حالی که ۶۳ سال داشت درگذشت.<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-58">[۵۸]</a></sup><sup id="cite_ref-USNews_59-0" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-USNews-59">[۵۹]</a></sup> گروهی از مردم به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87" class="mw-redirect" title="سقیفه بنی ساعده">سقیفه بنی ساعده</a> رفتند تا در مورد جانشینی محمد گفتگو کنند.<sup id="cite_ref-.D8.AE.D9.84.D8.A7.D9.81.D8.AA_60-0" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-.D8.AE.D9.84.D8.A7.D9.81.D8.AA-60">[۶۰]</a></sup> این امر درحالی بود که، علی<sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-61">[۶۱]</a></sup> به همراه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87" title="طلحه">طلحه</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1" class="mw-redirect" title="زبیر">زبیر</a> و جمعی از خویشان و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87" title="صحابه">صحابهٔ</a> محمد، مشغول خاکسپاری‌اش بودند،<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-62">[۶۲]</a></sup> نتیجه گردهمایی مسلمانان در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%DB%8C%D9%81%D9%87" class="mw-redirect" title="سقیفه">سقیفه</a>، انتخاب <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1" title="ابوبکر">ابوبکر</a> به‌عنوان جانشین محمد بود.<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-63">[۶۳]</a></sup><sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-64">[۶۴]</a></sup> گروهی از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1" title="انصار">انصار</a> در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87" class="mw-redirect" title="سقیفه بنی ساعده">سقیفه بنی ساعده</a> از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87" title="سعد بن عباده">سعد بن عباده</a> حمایت می‌کردند، اما <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="mw-disambig" title="مهاجران">مهاجران</a> این را نپذیرفته و خود را از لحاظ خویشاوندی نزدیک‌تر به محمد می‌دانستند. در میان مهاجران عده‌ای نیز به رهبری علی و شامل زبیر، طلحه، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8" title="عباس بن عبدالمطلب">عباس بن عبدالمطلب</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF" class="mw-redirect" title="مقداد">مقداد</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" title="سلمان فارسی">سلمان فارسی</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="ابوذر غفاری">ابوذر غفاری</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1" class="mw-redirect" title="عمار بن یاسر">عمار بن یاسر</a>، علی را وارث مشروع محمد می‌دانستند. <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7" class="mw-redirect" title="پوناوالا">پوناوالا</a> معتقد است تاریخ‌نگاران مسلمان اتفاق نظر دارند که بحران موجود در این برهه، توسط سه تن از مهاجران مشهور به نام‌های <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1" title="ابوبکر">ابوبکر</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1" class="mw-redirect" title="عمر">عمر</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD" title="ابوعبیده جراح">ابوعبیده جراح</a> برطرف گردید. آنان انصار را جمع کرده و به آن‌ها ابوبکر را تحمیل کردند. حسادت بین دو قبیلهٔ مهم انصار به نام <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3" title="اوس">اوس</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC" title="خزرج">خزرج</a> و عدم فعالیت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85" title="بنی‌هاشم">بنی‌هاشم</a> در تبلیغ نظرشان، موفقیت این سه تن را تسهیل نمود.<sup id="cite_ref-Poonawala_65-0" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-Poonawala-65">[۶۵]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">این انتخاب باعث اختلاف بین هواداران ابوبکر و طرفداران علی شد. طرفداران علی قائل بودند که علی توسط شخص محمد به جانشینی منصوب شده‌است و بنابراین مقام خلافت باید از آن وی باشد.<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-66">[۶۶]</a></sup><sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-67">[۶۷]</a></sup> علاوه بر آن، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C" title="طبری">طبری</a> در تاریخ خود نقل کرده‌است که گروهی از مخالفان ابوبکر از جمله زبیر در خانهٔ فاطمه گرد آمدند و عمر با تهدید به آتش زدن خانه، آن‌ها را بیرون کشاند. علی بعداً مکرر می‌گفت که اگر چهل یاور داشت قیام می‌کرد.<sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-68">[۶۸]</a></sup> به نوشته پوناوالا علی و بنی‌هاشم تا قبل از مرگ فاطمه (حدود شش ماه) از بیعت با ابوبکر سر باز زدند. علی بر روی حقش پافشاری ننمود، چرا که تمایل نداشت امت نوپای اسلام دچار کشمکش گردد.<sup id="cite_ref-Poonawala_65-1" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-Poonawala-65">[۶۵]</a></sup> بدین ترتیب بتدریج نهاد <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA" title="خلافت">خلافت</a> پدید آمد که در خارج از جهان اسلام معادلی ندارد. خلیفه از منزلت رهبری و حق گزینش زمامداران برخوردار بود. انتصاب به خلافت نوعی قرارداد بود که تعهدات متقابلی را بین خلیفه و اتباع وی (<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="امت">امت</a>) پدیدمی‌آورد.<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-69">[۶۹]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">همه شیعیان معتقد به انتخاب امامت توسط خدا و ابلاغ آن توسط پیامبر هستند و بنابراین بر اساس حدیث غدیر (و آیاتی چون <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA" title="آیه ولایت">آیه ولایت</a><sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-70">[۷۰]</a></sup> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D9%87%DB%8C%D8%B1" title="آیه تطهیر">آیه تطهیر</a><sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-71">[۷۱]</a></sup> و احادیث متواتر دیگر، همچون حدیث منزلت و حدیث ثقلین)<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-72">[۷۲]</a></sup> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="علی">علی</a> را امام بر حق می‌دانند، اما <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA" class="mw-redirect" title="اهل سنت">اهل سنت</a> به شورا اعتقاد دارند.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">شیعیان بر این باورند که محمد در زمان حیاتش، جانشین پس از خود را تعیین کرد و پسر عمو و دامادش <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8" class="mw-redirect" title="علی بن ابیطالب">علی بن ابیطالب</a> را به عنوان <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B5%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="وصی (صفحه وجود ندارد)">وصی</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87" title="خلیفه">خلیفه</a> پس از خود اعلام نمود. شیعیان بر این باورند که اساس و خاستگاه شیعه، دفاع از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="اسلام">اسلام</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA" class="mw-disambig" title="ولایت">ولایت</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84" class="mw-disambig" title="عدل">عدل</a><sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" style="white-space:nowrap;">[<i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:نیازمند منبع"><span title="این ادعا نیازمند ارجاعات به منابع معتبر است.">نیازمند منبع</span></a></i>]</sup> است.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هم چنین شیعیان در اثبات حقانیت خود به روایاتی از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF" title="محمد">پیامبر اسلام</a> در منابع اهل سنت استناد می‌کنند، که در آن‌ها به «<b>شیعه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="علی">علی</a></b>» اشاره شده‌است. از جمله سیوطی سنی مذهب روایت می‌کند زمانی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1" title="پیامبر">پیامبر</a> رو به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="علی">علی</a> کرد و گفت: «سوگند به آن که جانم به دست اوست این شخص - <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="علی">علی</a> - و کسانی که شیعه و پیرو اویند در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA" class="mw-redirect" title="قیامت">قیامت</a> رستگارند.»<sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-73">[۷۳]</a></sup> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="علامه امینی">علامه امینی</a> از علمای شیعه‌است که از محبوبیت خاصی در میان شیعیان برخوردار است. وی تمامی روایات دربارهٔ واقعه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1" class="mw-redirect" title="غدیر">غدیر</a> را از کتب اهل سنت جمع‌آوری نموده و در چهل مجلد <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1" title="الغدیر">الغدیر</a> منتشر نمود.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">برخی، تشیع را به فردی بنام <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%A7" title="عبدالله بن سبا">عبدالله بن سبا</a> نسبت می‌دهند. اگرچه برخی از تواریخ و «کتب ملل و نحل»، وی را از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="غالیان">غالیان</a> شیعه و مؤسس فرقه <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سبائیه (صفحه وجود ندارد)">سبائیه</a> می‌دانند که قائل به الوهیت علی بوده‌است و به همین دلیل مورد لعن و تکفیر علی بن ابیطالب واقع شده‌است و حتی برخی اخباری نقل می‌کنند که وی و پیروانش، به دستور علی در آتش سوزانده شده‌اند. مرتضی عسکری در کتاب خود و هم چنین برخی از خاورشناسان و حتی علمای سنی در قرون اخیر، عبدالله بن سبا فردی خیالی و ساخته و پرداخته مخالفان شیعه می‌دانند.<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-74">[۷۴]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">برخی از اهل سنت، نظیر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA" class="mw-redirect" title="شیخ شلتوت">شیخ شلتوت</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C" title="مفتی">مفتی</a> اعظم <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1" class="mw-redirect" title="الازهر">الازهر</a> معتقدند که تقلید از فقه مذهب جعفری، نظیر <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="مذاهب چهارگانه (صفحه وجود ندارد)">مذاهب چهارگانه</a> اهل سنت معتبر است.<sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-75">[۷۵]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h2 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D9.85.D8.A7.D9.85.D8.A7.D9.86_.D8.B4.DB.8C.D8.B9.DB.8C.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D9.88.D8.A7.D8.B2.D8.AF.D9.87_.D8.A7.D9.85.D8.A7.D9.85.DB.8C">امامان شیعیان دوازده امامی</span></font></h2><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اکثریت شیعه، را شیعه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="شیعه دوازده‌امامی">امامیه</a> یا <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="شیعه دوازده‌امامی">اثنی‌عشری</a> (دوازده امامی) تشکیل می‌دهد، از آن جا که آنان جانشینان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" class="mw-redirect" title="پیامبر اسلام">پیامبر اسلام</a> را ۱۲ نفر می‌دانند، اثنا عشریه (دوازده امامی) نامیده شده‌اند.<sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-76">[۷۶]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نام و خصوصیات امامان دوازده‌گانه در احادیثی که از پیامبر اسلام روایت شده، بیان گردیده‌است. آنان عبارتند از:</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div align="justify"><ol><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="علی">امام علی بن ابی طالب</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86" title="امیرالمؤمنین">امیرالمؤمنین</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C" class="mw-disambig" title="حسن بن علی">امام حسن بن علی (حسن مجتبی)</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C" title="حسین بن علی">امام حسین بن علی (سید الشهدا)</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF" title="سجاد">امام علی بن الحسین (سجاد/زین العابدین)</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1" title="محمد باقر">امام محمد بن علی (باقر)</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82" title="جعفر صادق">امام جعفر بن محمد (صادق)</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85" title="موسی کاظم">امام موسی بن جعفر (کاظم)</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%28%D8%B1%D8%B6%D8%A7%29" class="mw-redirect" title="علی پسر موسی (رضا)">امام علی بن موسی (رضا)</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%28%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%29" class="mw-redirect" title="محمد پسر علی (جواد)">امام محمد بن علی (تقی/جواد)</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%28%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29" class="mw-redirect" title="علی پسر محمد (هادی)">امام علی بن محمد (نقی/هادی)</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C" title="حسن عسکری">امام حسن بن علی (حسن عسکری)</a></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="امام زمان">امام حجت بن الحسن (المهدی)</a></font></li></ol></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h2 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D9.81.D9.82.D9.87">فقه</span></font></h2><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div class="hatnote relarticle mainarticle" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نوشتار اصلی: <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87" title="فقه امامیه">فقه امامیه</a></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">مذهب فقهی شیعیان دوازده‌امامی به فقه امامیه مشهور است.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h2 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.B9.D9.84.D8.A7.DB.8C.D9.85_.D8.B8.D8.A7.D9.87.D8.B1.DB.8C_.D8.B4.DB.8C.D8.B9.DB.8C.D8.A7.D9.86">علایم ظاهری شیعیان</span></font></h2><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در روایتی از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="حسن بن علی العسکری">حسن بن علی العسکری</a> نقل شده است: «نشانه و علامتِ مؤمن (شیعه) پنج چیز است: ۱–۵۱ رکعت نماز [در شبانه‌روز] خواندن (۱۷ رکعت واجب و ۳۴ رکعت مستحبی و نافله روزانه)، ۲- زیارت کردن <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86" class="mw-redirect" title="امام حسین">امام حسین</a> در روز <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86" title="اربعین">اربعین</a>، ۳- <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1" title="انگشتر">انگشتر</a> را در دست راست نمودن، ۴- پیشانی را در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87" title="سجده">سجده</a> بر خاک نهادن، ۵- <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85" title="بسم الله الرحمن الرحیم">بسم الله الرحمن الرحیم</a> را [در نمازها] بلند گفتن.»<sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-77">[۷۷]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">یکی دیگر از نشانه‌های ظاهری شیعیان شهادت دادن به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA" class="mw-disambig" title="ولایت">ولایت</a> و خلافت بلافصل <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8" class="mw-redirect" title="علی بن ابیطالب">علی بن ابیطالب</a> و امامان بعد از او در اذان (با ذکر <i>اشهد ان علیاْ ولی‌الله</i> یا نظایر آن) می‌باشد؛ که <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%87" title="شهادت ثالثه">شهادت ثالثه</a> نامیده می‌شود. البته گواهی دادن به ولایت علی بن ابیطالب در اذان به عنوان استحباب و تبرک گفته می‌شود و از اجزای اصلی اذان نیست. گر چه شهادت به ولایت علی بن ابی طالب در این زمانه شعار مذهب شیعه محسوب می‌شود، ولی برخی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF" class="mw-redirect" title="مراجع تقلید">مراجع تقلید</a> معتقدند که این عبارت باید طوری گفته شود که شبیه جملات اذان و اقامه نگردد.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h2 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.AC.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D9.81.DB.8C.D8.A7.DB.8C_.D8.AA.D8.B4.DB.8C.D8.B9">جغرافیای تشیع</span></font></h2><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div class="hatnote relarticle mainarticle" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نوشتار اصلی: <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="جغرافیای تشیع (صفحه وجود ندارد)">جغرافیای تشیع</a></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div class="thumb tleft" align="justify"> <div class="thumbinner" style="width:322px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font> <div class="thumbcaption"> </div></div></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">شیعیان حدود ۱۶٪ تا ۳۰٪ از کل جمعیت مسلمانان را تشکیل می‌دهند.<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-78">[۷۸]</a></sup> بیشتر شیعیان دوازده‌امامی در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF" title="هند">هند</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران">ایران</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82" title="عراق">عراق</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" title="جمهوری آذربایجان">جمهوری آذربایجان</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86" title="لبنان">لبنان</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="افغانستان">افغانستان</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="پاکستان">پاکستان</a> و کشورهای حاشیه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" title="خلیج فارس">خلیج فارس</a> مانند <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86" title="یمن">یمن</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86" title="بحرین">بحرین</a> زندگی می‌کنند. بر اساس آمار سیا ورلد فکت‌بوک ۸۹ درصد <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="مردم ایران">مردم ایران</a><sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-79">[۷۹]</a></sup> ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم عراق،<sup id="cite_ref-80" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-80">[۸۰]</a></sup> ۸۵ درصد مردم <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" title="جمهوری آذربایجان">جمهوری آذربایجان</a><sup id="cite_ref-81" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-81">[۸۱]</a></sup> و ۳۰ درصد مردم <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA" title="کویت">کویت</a><sup id="cite_ref-82" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-82">[۸۲]</a></sup> و ۲۰ تا ۳۰ درصد مردم <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="افغانستان">افغانستان</a><sup id="cite_ref-83" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-83">[۸۳]</a></sup><sup id="cite_ref-84" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-84">[۸۴]</a></sup> و ۱۶ درصد مردم <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C" title="امارات متحده عربی">امارات متحده عربی</a><sup id="cite_ref-85" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-85">[۸۵]</a></sup> شیعه دوازده‌امامی هستند. از شیعیان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86" title="لبنان">لبنان</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C" title="عربستان سعودی">عربستان سعودی</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86" title="بحرین">بحرین</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1" title="قطر">قطر</a> آمار دقیقی در دست نیست. همچنین بنابر آمار ۲۰٪ مردم <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="پاکستان">پاکستان</a><sup id="cite_ref-86" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-86">[۸۶]</a></sup> شیعه هستند که بخشی از آنها بخصوص در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1" title="کشمیر">کشمیر</a><sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" style="white-space:nowrap;">[<i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:نیازمند منبع"><span title="این ادعا نیازمند ارجاعات به منابع معتبر است.">نیازمند منبع</span></a></i>]</sup>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87" title="اسماعیلیه">اسماعیلی</a> هستند. <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%85%D9%86" title="شیعیان یمن">شیعیان یمن</a>، عمدتاً از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87" title="زیدیه">زیدیه</a> هستند، اما از آنان نیز آمار دقیقی در دست نیست. همچنین ۲۰ درصد از مردم شیعه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87" title="ترکیه">ترکیه</a> موسوم به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%28%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%29" title="علویان (ترکیه)">علوییون</a><sup id="cite_ref-PRC_87-0" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-PRC-87">[۸۷]</a></sup><sup id="cite_ref-88" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-88">[۸۸]</a></sup> و شیعیان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87" title="سوریه">سوریه</a> نیز <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%28%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%29" title="علویان (سوریه)">علوی</a> هستند.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کشورهای دارای اکثریت شیعه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="اسلام در ایران">ایران</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Islam_in_Iraq&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Islam in Iraq (صفحه وجود ندارد)">عراق</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" title="اسلام در جمهوری آذربایجان">آذربایجان</a>، و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86" title="بحرین">بحرین</a> هستند.<sup id="cite_ref-mafhoum1_89-0" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-mafhoum1-89">[۸۹]</a></sup><sup id="cite_ref-90" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-90">[۹۰]</a></sup> همچنین شیعیان بزرگترین گروه مذهبی در لبنان هستند. شیعیان ۳۶٫۳٪ از کل جمعیت و ۳۸٫۶٪ از جمعیت مسلمان خاورمیانه هستند.<sup id="cite_ref-sha_91-0" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-sha-91">[۹۱]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h3 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.B4.DB.8C.D8.B9.D9.87_.D8.B4.D8.AF.D9.86_.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86.DB.8C.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D8.B1_.D8.AF.D9.88.D8.B1.D9.87_.D8.B5.D9.81.D9.88.DB.8C.D9.87">شیعه شدن ایرانیان در دوره صفویه</span></font></h3><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در زمان تشکیل حکومت صفویه ایران در شمار کشورهای سنی مذهب قرار داشت که با قدرت گرفتن دولت صفوی و به تصمیم شاه اسماعیل، مذهب رسمی کشور از تسنن به تشیع تغییر یافت.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">از آنجا که <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C" class="mw-redirect" title="دولت صفوی">دولت صفوی</a> در رقابت شدید با <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="دولت عثمانی">دولت عثمانی</a> بود، شاهان شیعه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="صفویان">صفوی</a> به ویژه مؤسس آن <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84" class="mw-redirect" title="شاه اسماعیل">شاه اسماعیل</a>، در تغییر مذهب ایران سعی وافر به خرج دادند تا ایرانیان را از فرمان پذیری پادشاه عثمانی (که خود را خلیفه رسول‌الله می‌دانست) خارج کنند وگرنه استقرار دولت مستقل ایرانی ناممکن می‌نمود. چنین شد که شاه اسماعیل صفوی با بهره جستن از ارتش خود و ورود فاتحانه به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2" title="تبریز">تبریز</a> این شهر سنی‌نشین را پایتخت دولت تازه تأسیس خود قرار داد و در سال ۱۵۰۱میلادی (۹۰۷ هجری) تشیع را مذهب رسمی ایران اعلام کرد.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">شاه اسماعیل افزون بر ارتش خود، از روحانیان و مبلغان شیعه کمال استفاده را برد تا مذهب شیعه را در سرتاسر قلمرو خود بگستراند. روحانیان شیعه در دربار شاهان صفوی از ارج و منزلت بالایی برخوردار بودند. این شد که <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="شیخ بهایی">شیخ بهایی</a> از بزرگان علمای شیعه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86" title="لبنان">لبنان</a> در سن ۱۳ سالگی به همراه پدرش از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%DA%A9" title="بعلبک">بعلبک</a> به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86" title="قزوین">قزوین</a> کوچ کرد. پدرش هنگامی که او ۱۷ سال بیش نداشت از سوی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8" class="mw-redirect" title="شاه طهماسب">شاه طهماسب</a> به شیخ‌الاسلامی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86" title="قزوین">قزوین</a> و خودش در ۴۳ سالگی به شیخ‌الاسلامی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" title="اصفهان">اصفهان</a> منصوب شد. بدین ترتیب ریشه ارتباط تنگاتنگ شیعیان ایران و لبنان به قرن ۱۶ میلادی بازمی‌گردد.<sup id="cite_ref-92" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-92">[۹۲]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">معروف است که شاهان صفوی در کنار ارتش مجهز خود همواره <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="شیخ‌الاسلام">شیخ‌الاسلام‌ها</a> (لقب مبلغان شیعه) را همراه می‌بردند. برخی تاریخ نویسان سنی این روش را با طعن و کنایه تبشیر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C" class="mw-redirect" title="شیعی">شیعی</a> (به مثابه گروه‌های تبشیری مسیحی) نام نهاده‌اند.<sup id="cite_ref-93" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-93">[۹۳]</a></sup> البته، شیعه کردن ایران بدون خونریزی صورت نگرفت و چندین هزار تن از سنی‌های ایرانی در جریان آن کشته شدند یا به سرزمین‌های سنی نشین پناه بردند.<sup id="cite_ref-94" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-94">[۹۴]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h2 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.B4.DB.8C.D8.B9.D9.87_.D9.88.D8.A7.D9.82.D8.B9.DB.8C">شیعه واقعی</span></font></h2><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>شیعه واقعی</b> یکی از موضوعات مهم در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA" title="الهیات">الهیات</a> شیعه است که به بیان مفهوم واقعی و تعریف شیعه می‌پردازد.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h3 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.AE.D8.B5.D9.88.D8.B5.DB.8C.D8.A7.D8.AA_.D8.B4.DB.8C.D8.B9.D9.87_.D9.88.D8.A7.D9.82.D8.B9.DB.8C">خصوصیات شیعه واقعی</span></font></h3><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اما ششم شیعیان خصوصیات شیعه واقعی را چنین بیان می‌کند:</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div align="justify"><blockquote class="templatequote"><font face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="ar">«یا جابِرُ! أَیَکتَفِی مَنِ انتَحَلَ التَّشَیُّع أن یَقُولَ بِحُبِّنا أهل البَیتِ، فَوَالله ما شیعَتُنا إلا مَنِ اتّقی الله وأطاعَهُ، وما کانُوا یُعرَفُون إلا بِالتَّواضُعِ والتَّخَشُّعِ وأَداءِ الأمانَةِ وکَثرَةِ ذِکرِ اللهِ والصَّوم والصَّلاة والبِرِّ بِالوالدینِ و التَّعاهُدِ لِلجیرانِ مِن الفُقراءِ وأَهلِ المَسکَنَة والغَارِمِینَ والأیتامِ وصِدقِ الحَدیثِ وتَلاوَةِ القُرآنِ وکَفِّ الأَلسُنِ النَّاس إلا مِن خَیرِ وکانُوا أُمَناءَ عَشائِرِهِم فِی الأَشیاءِ؛ یَا جَابرُ! ما یَتَقرَّبُ العَبدُ إلَی الله تبارک وتعالی إلا بِالطّاعَةِ، و مَا مَعنَا بَرائَةٌ مِنَ النّارِ ولاعَلَی الله لأحَدٍ مِنکُم حُجَّةٌ، مَن کَانِ لله مُطیعا فَهُو لَنا وَلِیٌّ و مَن کان لِلّه عَاصِیاً فَهُو لَنا عَدُوٌّ، و ماتَنالُ وِلایَتُنا بِالعَمَل والوَرَعِ»</span></font></p><font face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ای جابر! آیا کسی که خود را به شیعه ببندد و منتسب کند، همین بس باشد که دوستی ما خاندان را دارد؟ به خدا جز کسی که تقوای خدا را داشته و او را فرمان برد، شیعه ما نباشد. شیعه‌های ما شناخته نمی‌شوند جز به تواضع، خشوع، امانت داری، کثرت یاد خدا، روزه، نماز، نیکی کردن به پدر و مادر، وارسی حال همسایگان نیازمند و مستمند و بدهکار و یتیم، راستگویی، خواندن قرآن و نگه داشتن زیان از مردم جز به ذکر خیر. آن‌ها در هر چیز امین خویشان خود هستند... ای جابر! جز با اطاعت نمی‌توان به خداوند تبارک و تعالی نزدیک شد و ما برات آزادی از دوزخ برای کسی نداریم و احدی را برخدا حجّتی نیست. هر که مطیع خداست، دوست ما است و هر که نافرمانی خدا کند، دشمن ماست. به ولایت ما جز با عمل و ورع نمی‌توان رسید.</font></p> </blockquote></div> text/html 2016-11-20T13:41:59+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد شیعه http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4986 <p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>شیعه</b> دومین <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="مذاهب اسلامی">مذهب</a> بزرگ پیروان دین <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="اسلام">اسلام</a> است. واژه شیعه شکل مختصر «شیعه علی» یعنی پیرو یا حزب <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8" class="mw-redirect" title="علی بن ابیطالب">علی بن ابیطالب</a>، نخستین <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="امامت">امام</a>، می‌باشد. شیعیان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل جمعیت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="مسلمانان">مسلمانان</a> جهان و ۳۸ درصد جمعیت مسلمانان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87" title="خاورمیانه">خاورمیانه</a> را تشکیل می‌دهند.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-1">[۱]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هر چند در طول تاریخ شیعه به شاخه‌های متعدد تقسیم شد، اما امروزه تنها سه دسته اصلی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="شیعه دوازده‌امامی">شیعه دوازده‌امامی</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="شیعه اسماعیلی">شیعه اسماعیلی</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C" class="mw-redirect" title="شیعه زیدی">شیعه زیدی</a> وجود دارد.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-2">[۲]</a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-3">[۳]</a></sup><sup id="cite_ref-Britannica_4-0" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-Britannica-4">[۴]</a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-5">[۵]</a></sup> امامیه یا <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="شیعه دوازده‌امامی">شیعه دوازده‌امامی</a> بزرگترین شاخه شیعه می‌باشد و اغلب اصطلاح شیعه به طور پیش فرض برای آن به کار می‌رود. مذهب شیعه مبتنی بر تفسیری از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86" title="قرآن">قرآن</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA" title="سنت">سنت</a> محمد می‌باشد که از طریق <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="امامان">امامان</a> شیعه بیان و تعلیم شده است.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">وجه مشترک اعتقادات تمام شیعیان، باور به انتصاب <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8" class="mw-redirect" title="علی بن ابیطالب">علی بن ابیطالب</a> برای <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF" title="جانشینی محمد">جانشینی</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF" title="محمد">محمد</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" class="mw-redirect" title="پیامبر اسلام">پیامبر اسلام</a>، و امامت پس از وی از سوی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF" class="mw-redirect" title="خداوند">خداوند</a> است. شیعیان معتقدند فقط خداست که می‌تواند شخصی را برای حفظ اسلام، تعلیم شریعت و رهبری <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="امت">امت</a> به عنوان امام نصب نماید. اما دسته‌های مختلف شیعیان در خصوص شرایط امامت، اشخاصی که به عنوان امام منصوب شده‌اند و مأموریت امام اختلاف نظر دارند و بر اساس تفاوت دیدگاهشان در موضوع امامت شاخه‌های شیعه از هم متمایز می‌شوند. برای مثال زیدیه قیام به شمشیر را از ویژگی‌های امام می‌دانند در حالی که اسماعیلیه و امامیه بر <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="علم امام (صفحه وجود ندارد)">علم</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA" title="عصمت">عصمت</a> امام تأکید دارند. اکثر قریب به اتفاق شیعه، جز معدودی از فرقه‌ها نظیر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87" title="ناووسیه">ناووسیه</a>، امام را مردی از فرزندان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7" title="فاطمه زهرا">فاطمه زهرا</a> می‌دانند.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به لحاظ تاریخی شیعه در سده نخست به عنوان یک گروه از مسلمانان شکل گرفت. برخی این شکل گیری را در زمان حیات پیامبر و عده‌ای پس از وفات وی در اختلاف بر سر جانشین او می‌دانند. از زمان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA" title="خلافت">خلافت</a> علی بن ابیطالب، شیعه علی به عنوان یک اجتماع متشکل ایجاد شد و بخصوص پس از واقعه عاشورا دسته‌های متعدد شیعه نظیر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87" title="ناووسیه">ناووسیه</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87" title="زیدیه">زیدیه</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87" class="mw-redirect" title="امامیه">امامیه</a> ظهور کردند و در اواخر سده نخست و اوائل سده دوم به صورت مذهب فقهی و کلامی صورتبندی شدند.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div id="toc" class="toc" align="justify"> <div id="toctitle"> <h2><font size="4" face="Mihan-Nassim">محتویات</font></h2> </div></div><div id="toc" class="toc" align="justify"><ul><li class="toclevel-1 tocsection-1"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.DB.8C.D9.81_.D8.AF.D8.B1_.D9.84.D8.BA.D8.AA_.D9.88_.D8.A7.D8.B5.D8.B7.D9.84.D8.A7.D8.AD"><span class="tocnumber">۱</span> <span class="toctext">تعریف در لغت و اصطلاح</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-2"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.A8.D8.A7.D9.88.D8.B1.D9.87.D8.A7"><span class="tocnumber">۲</span> <span class="toctext">باورها</span></a></font> <ul><li class="toclevel-2 tocsection-3"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.A7.D9.85.D8.A7.D9.85.D8.AA"><span class="tocnumber">۲.۱</span> <span class="toctext">امامت</span></a></font> <ul><li class="toclevel-3 tocsection-4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.AD.DA.A9.D9.88.D9.85.D8.AA_.D8.A7.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.DB.8C"><span class="tocnumber">۲.۱.۱</span> <span class="toctext">حکومت اسلامی</span></a></font></li></ul> </li><li class="toclevel-2 tocsection-5"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.B9.D8.B5.D9.85.D8.AA"><span class="tocnumber">۲.۲</span> <span class="toctext">عصمت</span></a></font></li></ul> </li><li class="toclevel-1 tocsection-6"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.B2.DB.8C.D8.B1_.D8.B4.D8.A7.D8.AE.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.B4.DB.8C.D8.B9.D9.87"><span class="tocnumber">۳</span> <span class="toctext">زیر شاخه‌های شیعه</span></a></font> <ul><li class="toclevel-2 tocsection-7"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D9.81.D8.B1.D9.82.D9.87_.D8.BA.D8.A7.D9.84.D8.A8"><span class="tocnumber">۳.۱</span> <span class="toctext">فرقه غالب</span></a></font></li></ul> </li><li class="toclevel-1 tocsection-8"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.AE.D8.A7.D8.B3.D8.AA.DA.AF.D8.A7.D9.87"><span class="tocnumber">۴</span> <span class="toctext">خاستگاه</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-9"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.A7.D9.85.D8.A7.D9.85.D8.A7.D9.86_.D8.B4.DB.8C.D8.B9.DB.8C.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D9.88.D8.A7.D8.B2.D8.AF.D9.87_.D8.A7.D9.85.D8.A7.D9.85.DB.8C"><span class="tocnumber">۵</span> <span class="toctext">امامان شیعیان دوازده امامی</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-10"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D9.81.D9.82.D9.87"><span class="tocnumber">۶</span> <span class="toctext">فقه</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-11"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.B9.D9.84.D8.A7.DB.8C.D9.85_.D8.B8.D8.A7.D9.87.D8.B1.DB.8C_.D8.B4.DB.8C.D8.B9.DB.8C.D8.A7.D9.86"><span class="tocnumber">۷</span> <span class="toctext">علایم ظاهری شیعیان</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-12"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.AC.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D9.81.DB.8C.D8.A7.DB.8C_.D8.AA.D8.B4.DB.8C.D8.B9"><span class="tocnumber">۸</span> <span class="toctext">جغرافیای تشیع</span></a></font> <ul><li class="toclevel-2 tocsection-13"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.B4.DB.8C.D8.B9.D9.87_.D8.B4.D8.AF.D9.86_.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86.DB.8C.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D8.B1_.D8.AF.D9.88.D8.B1.D9.87_.D8.B5.D9.81.D9.88.DB.8C.D9.87"><span class="tocnumber">۸.۱</span> <span class="toctext">شیعه شدن ایرانیان در دوره صفویه</span></a></font></li></ul> </li><li class="toclevel-1 tocsection-14"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.B4.DB.8C.D8.B9.D9.87_.D9.88.D8.A7.D9.82.D8.B9.DB.8C"><span class="tocnumber">۹</span> <span class="toctext">شیعه واقعی</span></a></font> <ul><li class="toclevel-2 tocsection-15"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.AE.D8.B5.D9.88.D8.B5.DB.8C.D8.A7.D8.AA_.D8.B4.DB.8C.D8.B9.D9.87_.D9.88.D8.A7.D9.82.D8.B9.DB.8C"><span class="tocnumber">۹.۱</span> <span class="toctext">خصوصیات شیعه واقعی</span></a></font></li></ul> </li><li class="toclevel-1 tocsection-16"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9_.D8.AA.D9.82.D9.84.DB.8C.D8.AF_.D8.B4.DB.8C.D8.B9.D9.87"><span class="tocnumber">۱۰</span> <span class="toctext">مراجع تقلید شیعه</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-17"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.DA.A9.D8.AA.D8.A7.D8.A8.E2.80.8C.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.DB.8C"><span class="tocnumber">۱۱</span> <span class="toctext">کتاب‌شناسی</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-18"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D9.86.DA.AF.D8.A7.D8.B1.D8.AE.D8.A7.D9.86.D9.87"><span class="tocnumber">۱۲</span> <span class="toctext">نگارخانه</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-19"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D8.AC.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D8.B1.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.88.D8.A7.D8.A8.D8.B3.D8.AA.D9.87"><span class="tocnumber">۱۳</span> <span class="toctext">جستارهای وابسته</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-20"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9"><span class="tocnumber">۱۴</span> <span class="toctext">منابع</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-21"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D9.BE.D8.A7.D9.86.D9.88.DB.8C.D8.B3"><span class="tocnumber">۱۵</span> <span class="toctext">پانویس</span></a></font></li><li class="toclevel-1 tocsection-22"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#.D9.BE.DB.8C.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.A8.D9.87_.D8.A8.DB.8C.D8.B1.D9.88.D9.86"><span class="tocnumber">۱۶</span> <span class="toctext">پیوند به بیرون</span></a></font></li></ul> </div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h2 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.AA.D8.B9.D8.B1.DB.8C.D9.81_.D8.AF.D8.B1_.D9.84.D8.BA.D8.AA_.D9.88_.D8.A7.D8.B5.D8.B7.D9.84.D8.A7.D8.AD">تعریف در لغت و اصطلاح</span></font></h2><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">شیعه در لغت بر دو معنا اطلاق می‌شود، یکی توافق و هماهنگی دو یا چند نفر بر مطلبی، و دیگری، پیروی کردن فردی یا گروهی، از فرد یا گروهی دیگر.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-6">[۶]</a></sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-7">[۷]</a></sup> در زبان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C" class="mw-redirect" title="عربی">عربی</a> در اصل به معنای یک، دو یا گروهی از پیروان است. در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86" title="قرآن">قرآن</a> این لفظ چندین بار به این معنا به کار رفته‌است. برای نمونه در آیه ۱۵ <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B5%D8%B5" class="mw-redirect" title="سوره قصص">سوره قصص</a> دربارهٔ یکی از پیروان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C" title="موسی">موسی</a> از عنوان شیعه موسی<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-8">[۸]</a></sup> و در جای دیگر از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85" title="ابراهیم">ابراهیم</a> به عنوان شیعه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD" title="نوح">نوح</a> یاد می‌کند.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-9">[۹]</a></sup> در تاریخ اسلام لفظ شیعه، به معنای اصلی و لغوی‌اش برای پیروان افراد مختلفی به کار می‌رفت. برای مثال، گاهی از شیعه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8" title="علی بن ابی‌طالب">علی بن ابی‌طالب</a> و گاهی از شیعه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="معاویه بن ابی‌سفیان">معاویه بن ابی‌سفیان</a> نام برده شده. اما این لفظ به تدریج معنای اصطلاحی پیدا کرد و تنها بر پیروان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="علی">علی</a> که به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="امامت">امامت</a> او معتقدند اطلاق می‌شود.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-10">[۱۰]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">واژه شیعه در زمان حیات پیامبر از طرف ایشان به دوست داران علی بن ابی طالب گفته شد. پس از وفات پیامبر کسانی که معتقد به اولویت علی ابن ابی طالب برای خلافت بودند شیعه نامیده می‌شدند. تمایز این گروه از دیگر مسلمین تا زمان امام پنجم شیعیان فقط در محبت به اهل بیت و اعتقاد به شایستگی انحصاری آنها برای حکومت مسلمین بود. از زمان امام پنجم شیعیان - محمد بن علی ملقب به باقر - به تدریج شیعه به عنوان یک مکتب مجزای فقهی حقوقی درآمد. در زمان امام ششم - جعفر ابن محمد صادق - با گسترش مباحث کلامی شیعیان (پیروان ایشان) از نظر کلامی نیز در کنار معتزله و اشاعره مکتب ویژه خود را پایه‌گذاری کردند.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-11">[۱۱]</a></sup> از زمان امام ششم شیعیان (شیعیان غیر زیدی) - جعفر ابن محمد صادق - و به دلیل پرهیز ایشان از تلاش برای دستیابی به قدرت سیاسی در سایه جدال بین امویان و عباسیان در بین غالب شیعیان اعتقاد چنین بود که تا زمان قیام قائم آل محمد (که شناخته شده نبود) تغییری در وضعیت سیاسی شیعیان ایجاد نخواهد شد و به همین دلیل شیعیان تا سالها بعد همواره از امامان بعدی در مورد اینکه قائم هستند یا نه پرس و جو می‌کردند.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-12">[۱۲]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اکنون «شیعه» در اصطلاح به آن عده از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="مسلمانان">مسلمانان</a> گفته می‌شود که به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA" title="خلافت">خلافت</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="امامت">امامت</a> بلافصل <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="علی">علی</a> معتقدند، و بر این عقیده‌اند که <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85" title="امام">امام</a> و جانشین <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" class="mw-redirect" title="پیامبر اسلام">پیامبر اسلام</a> از طریق نصّ شرعی تعیین می‌شود، و امامت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="علی">علی</a> و دیگر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87" class="mw-redirect" title="امامان شیعه">امامان شیعه</a> نیز از طریق نص شرعی ثابت شده‌است.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-13">[۱۳]</a></sup><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-14">[۱۴]</a></sup> همچنین است که از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="جابر بن عبدالله انصاری">جابر بن عبدالله انصاری</a> نقل شده است:</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div align="justify"><blockquote class="templatequote"> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ما نزد رسول‌الله بودیم که علی بن ابی طالب وارد شد در این هنگام پیامبر فرمودند: «قسم به کسی که جان من در قبضهٔ قدرت اوست این مرد (اشاره به علی) و شیعهٔ او روز قیامت رستگارانند» آنگاه بود که آیه خیرالبریه نازل شد.<sup id="cite_ref-autogenerated2_15-0" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-autogenerated2-15">[۱۵]</a></sup></font></p> </blockquote><ul><li><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="ar">إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-16">[۱۶]</a></sup></span></font></li></ul></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h2 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.A8.D8.A7.D9.88.D8.B1.D9.87.D8.A7">باورها</span></font></h2><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">باورهای سازمان‌یافته و کلامی شیعه امروز بر این است که تبیین و تفسیر امر دین پس از پیامبر و اداره امور مسلمانان بر عهده اشخاصی است، که از سوی خدا معین شده و دارای ویژگیهایی همچون عصمت و عدالت هستند، این افراد <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85" title="امام">امام</a> نامیده می‌شوند. نخستین امام شیعیان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="علی">علی</a> است. بر پایه باور شیعه، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="اصول دین شیعیان">اصول دین شیعیان</a> پنجگانه‌است و علاوه بر سه اصل دین <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF" class="mw-disambig" title="توحید">توحید</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA" title="نبوت">نبوت</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF" title="معاد">معاد</a> به دو اصل دیگر یعنی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84_%28%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%29" class="mw-redirect" title="عدل (شیعه)">عدل</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="امامت">امامت</a> نیز باور دارند. اصل عدل بین شیعیان و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87" title="معتزله">معتزله</a> تا حدی مشترک است و اصل امامت ویژه این مذهب‌است. شیعیان همچنین مانند بسیاری دیگر از فرق اسلامی بر معاد جسمانی بسیار تأکید دارند<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-17">[۱۷]</a></sup> و گرچه برخی شبهه‌ها و احتمالات دربارهٔ روحانی بودن معاد مطرح شده‌است،<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-18">[۱۸]</a></sup> اما همواره از طرف علمای شیعه و سنی از جمله شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و امام محمد غزالی جواب داده شده و بر جسمانی بودن معاد تأکید شده‌است، تا آنجا که ابن سینا با آنکه معاد را در دو صورت جسمانی و روحانی قابل تصور می‌داند، اما می‌گوید: <i>... معادی که در شرع نقل شده‌است، راهی برای اثبات آن جز از طریق شرع و تصدیق إخبار پیامبر نیست. و آن معادی‌ست که برای بدن است...</i> <sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-19">[۱۹]</a></sup> اگرچه قرنها پس از وی، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C" class="mw-redirect" title="صدرالمتالهین شیرازی">صدرالمتالهین شیرازی</a> به اثبات آن فائق آمد.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-20">[۲۰]</a></sup> و در واقع اینکه، این ضرورت در دین، اعتقاد به معاد جسمانی است نه معاد مادّی وطبیعی.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-21">[۲۱]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">همچنین شیعیان قرآن را کتابی محفوظ می‌دانند<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-22">[۲۲]</a></sup> و همه آنها مدعی پیروی از قرآن و سنت محمد هستند و بخاطر پیروی از سنت پیامبر اسلام و دستور خداوند- شیعه تعیین جانشین پیامبر را تنها ویژه خدا و پیامبر می‌داند.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">باور به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1" title="ظهور">ظهور</a> یا بازگشت منجی (نجات دهنده) و موعود در اکثر فرق اسلامی و همچنین دیگر ادیان روشن و غیرقابل کتمان است، آنچنانکه یهودیان چشم به راه پادشاه بنی‌اسرائیل‌اند و مسیحیان به بازگشت عیسی باور دارند، در باورهای زرتشتیان، بودیسم و برخی دیگر ادیان نیز می‌توان گونه‌های مشابه این باور را یافت، در فرق اسلامی، مخصوصاً فرق شیعه، در قرون پس از اسلام، این باور بسیار رایج و مشهود بوده‌است. <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87" title="کیسانیه">کیسانیه</a> قائم را <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87" title="محمد حنفیه">محمد حنفیه</a> فرزند دیگر علی بن ابیطالب می‌دانند، اسماعیلیه نیز قائم را اسماعیل فرزند ارشد <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF" class="mw-redirect" title="جعفر بن محمد">جعفر بن محمد</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82" title="صادق">صادق</a> می‌دانند. اما باور شیعیان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="اثنی‌عشری">اثنی‌عشری</a>، این است که منجی آخرالزمان از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF" class="mw-redirect" title="آل محمد">آل محمد</a> است و او را <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF" title="قائم آل محمد">قائم آل محمد</a> یا <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C" title="مهدی">مهدی</a> می‌نامند و معتقدند او آخرین و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85" title="امام">امام</a> دوازدهم شیعیان، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86" class="mw-redirect" title="حجت بن حسن">حجت بن حسن</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C" title="حسن عسکری">عسکری</a> است.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اعتقاد به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA" title="رجعت">رجعت</a> به معنای زنده شدن بعضی از مردگان در این دنیا و در هنگام ظهور <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C" title="مهدی">مهدی</a>، از دیگر باورهای شیعه‌است، برخی از علمای شیعه، رجعت را از ضروریات شیعه نمی‌دانند،<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-23">[۲۳]</a></sup> اما هیچ‌یک به دلیل ادله عقلی و نقلی و قرآنی آن را انکار نمی‌کنند.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-24">[۲۴]</a></sup> اگرچه برخی ادیان و حتی فرق اسلامی به گونه‌هایی از بازگشت به زندگی پس از مرگ در اشکال مختلفی چون بازگشت روح در بدنی دیگر یا به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE" title="تناسخ">تناسخ</a> یا به شکل <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84" title="حلول">حلول</a> باور دارند، اما دیدگاه به خصوص شیعه در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA" title="رجعت">رجعت</a>، یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های شیعه با دیگران است، بدین معنی که شیعیان نه تنها به معاد جسمانی باوری عمیق دارند، بلکه معتقدند که در آخر زمان و پس از ظهور قائم آل محمد،<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-25">[۲۵]</a></sup> برخی از انبیاء مانند عیسی مسیح و <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="اولیاء خدا (صفحه وجود ندارد)">اولیاء خدا</a> مانند <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1" title="مالک اشتر">مالک اشتر</a> و برخی از امامان شیعیان و همچنین برخی از <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%A1&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="اشقیاء (صفحه وجود ندارد)">اشقیاء</a> و بدکاران دورانهای بشری رجعت نموده، به دنیا بازمی‌گردند. بدین ترتیب در آخرالزمان، نیکوکاران بر دنیا حکم رانی نموده و بدکاران به مجازات خواهند رسید.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-26">[۲۶]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h3 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D9.85.D8.A7.D9.85.D8.AA">امامت</span></font></h3><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">شیعه معتقد است <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86" title="قرآن">قرآن</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA" title="سنت">سنت</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1" title="پیامبر">پیامبر</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="اسلام">اسلام</a> برای <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86" title="ایمان">ایمان</a> حقیقی لازم و کافی است. یک مسلمان برای شناخت وظیفه خود و سلوک به سوی خدا در هر زمان نیازمند پیشوایی است، که راه شناس و درستکار باشد و او را به سوی خدا راهنمایی کند؛ در غیر این صورت هر کس بر اساس تشخیص شخصی‌اش امر دین را تفسیر می‌کند و گمراه می‌گردد. این پیشوا <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%AA" class="mw-disambig" title="حجت">حجتی</a> است که توسط خدا انتخاب و توسط پیامبر و امامان پیشین به مسلمانان معرفی می‌گردد؛ بنابراین <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="امامت">امامت</a> مفهومی بسیار بنیادی است و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85" title="امام">امام</a> ویژگی‌ها و مسئولیت‌های متعددی از جمله تبیین و تفسیر دین و هدایت مردم دارد. <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA" title="خلافت">خلافت</a> پایین مرتبه‌ترین سطح وظایف امام است و تنها وقتی امام به خلافت دست می‌یابد که مسلمانان او را بخواهند و یاری نمایند. چنان‌که علی در زمان خلافت می‌گوید:</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div align="justify"><blockquote> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">«اگر نبود حضور حاضران و اقامه حجت به واسطه یاران و اگر نبود عهدی که خدا از آگاهان گرفته‌است تا بر ستمگری ظالم و ستم بر مظلوم آرام نگیرند، افسار شتر خلافت را وامی‌نهادم. (خلافت را نمی‌پذیرفتم)»<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-27">[۲۷]</a></sup></font></p> </blockquote></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در بین اکثریت علما و عامه شیعه چنین پنداشته می‌شود که امامان نایبان پیامبر در حکومت و معتبرترین مفسران قرآن و سنت پیامبر محسوب می‌شوند. امامان به دلیل دارا بودن مقام قرب و بندگی خدا منشأ برکات الهی دانسته می‌شوند اما اعتقاد به نیابت آنها در خلقت، تقسیم رزق و تشریع را به عنوان غلو یا زیاده روی می‌دانند. در تمام ادوار حتی در زمان حیات امامان شیعه افراد و گروه‌هایی معتقد به وجود کاملاً فراطبیعی برای امامان بودند. این گروه‌ها به صورت رسمی همواره در اقلیت بودند اما برخی از اعتقادات و روایات آنها پس از دوره غیبت وارد اعتقادات عامه شیعیان شد.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-28">[۲۸]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h4 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.AD.DA.A9.D9.88.D9.85.D8.AA_.D8.A7.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.DB.8C">حکومت اسلامی</span></font></h4><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">از نظر شیعه، حکومت تنها از آن خداست و هر حاکمی که از جانب خداوند حکم نکند و فرمانش حق نباشد (غیر معصوم باشد)، لزوماً به باطل حکم کرده و طاغوت می‌باشد. (چرا که بعد از حق چیزی جز باطل نیست<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-29">[۲۹]</a></sup>)<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-30">[۳۰]</a></sup><sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-31">[۳۱]</a></sup><sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-32">[۳۲]</a></sup><sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-33">[۳۳]</a></sup> و دروغ‌زن به خدا و پیامبر او و غاصب ولایت آنها خواهد بود و مخالفت با آن واجب است، مگر از باب <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%87" title="تقیه">تقیه</a>. بنابراین، شیعیان معتقدند که خداوند <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87" class="mw-redirect" title="امامان شیعه">امامانی</a> را از جانب خود تعیین و مشخص نموده است و تنها آنان شایستگی تشکیل حکومت و قرار گرفتن در رأس آن را دارند و اطاعت از هر حاکمی غیر از آن‌ها، شرک تلقی شده و موجب جاودانگی در آتش خواهد شد.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-34">[۳۴]</a></sup><sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-35">[۳۵]</a></sup><sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-36">[۳۶]</a></sup><sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-37">[۳۷]</a></sup><sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-38">[۳۸]</a></sup><sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-39">[۳۹]</a></sup><sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-40">[۴۰]</a></sup><sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-41">[۴۱]</a></sup><sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-42">[۴۲]</a></sup><sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-43">[۴۳]</a></sup><sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-44">[۴۴]</a></sup><sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-45">[۴۵]</a></sup><sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-46">[۴۶]</a></sup><sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-47">[۴۷]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در نگاه شیعیان خداوند در تمامی زمان‌ها یک نفر را به عنوان امام یعنی سرپرست الهی قرار داده است و زمین هرگز از «حجت» خالی نیست اما این راهبران الهی، همان گونه که در بالا گفته شد، تنها زمانی دست به تشکیل حکومت می‌زنند که اقبال و خواست عمومی برای این امر وجود داشته باشد. شیعیان علت عدم <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1" title="ظهور">ظهور</a> و تشکیل حکومت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86" class="mw-redirect" title="حجت بن حسن">آخرین امامشان</a> -که وی را <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C" class="mw-redirect" title="منجی">منجی</a> می‌خوانند- را نیز عدم خواست واقعی مردم برای تشکیل حکومت الهی می‌دانند.<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-48">[۴۸]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><h3 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="mw-headline" id=".D8.B9.D8.B5.D9.85.D8.AA">عصمت</span></font></h3><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div class="hatnote relarticle mainarticle" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نوشتار اصلی: <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA" title="عصمت">عصمت</a></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">واژه «عصمت» در لغت عربی به معنای نگاه داشتن، حفاظت و ممانعت است.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-49">[۴۹]</a></sup> اما این کلمه در اصطلاح علم کلام، به معنای مصونیت از گناه یا لغزش برای برخی از انسان‌ها مانند پیامبران و امامان آمده‌است. نظریه عصمت در مورد امامان شیعه نخستین بار توسط هشام ابن حکم از متکلمین مهم شیعه و از اصحاب امام ششم شیعیان پیشنهاد شد.<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-50">[۵۰]</a></sup> دانشمندان علم کلام اسلامی مانند خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد و علامه حلی در شرح تجرید، به این نکته اشاره کرده‌اند که بحث عصمت در سه سطح مطرح می‌گردد:</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سطح اول: عصمت به معنای باز دارندگی از اشتباه در ابلاغ رسالت. در این زمینه دانشمندان علم کلام اعم از اهل تشیع و اهل تسنن، عصمت به معنای یادشده را در مورد پیامبر اسلام تأیید می‌کنند. زیرا آیه سوم از سوره نجم با صراحت این امر را بیان کرده‌است که هرگز پیامبر از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید و سخن او چیزی جز وحی الهی نیست.<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-51">[۵۱]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سطح دوم: عصمت به معنای باز دارندگی از گناه و معصیت. در این زمینه عموم علمای علم کلام شیعه، معتقد به عصمت پیامبران و امامان و فاطمه زهرا هستند.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-52">[۵۲]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سطح سوم: عصمت به معنای باز دارندگی از هرگونه لغزش و اشتباه. در این زمینه میان دانشمندان علم کلام شیعه اتفاق نظر نیست، اما از نظر اکثریت آنان، پیامبر اسلام، دخترش فاطمه زهرا و ائمه شیعیان در مرتبه‌ای قرار دارند که از هر گونه خطا و اشتباه مبرا می‌باشند. از این رو به آنان معصوم گفته می‌شود. در مقابل اکثریت یادشده، برخی از دانشمندان شیعه مانند <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82" title="شیخ صدوق">شیخ صدوق</a> در مبحث «سهو النبی»، صدور لغزش‌های کوچک در قضایای شخصی و غیر مبحث ابلاغ و حی و رسالت را محال نمی‌شمارند.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-53">[۵۳]</a></sup><sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-54">[۵۴]</a></sup><sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-55">[۵۵]</a></sup><sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#cite_note-56">[۵۶]</a></sup></font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><br> text/html 2016-10-08T10:17:20+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی زندگینامه امام حسین (ع) http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4983 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><span class="SpanDescription"><h1 id="ctl03_ctl00_divTitle">زندگینامه امام حسین (ع)</h1> <p id="ctl03_ctl00_divContent">1.<a class="METT" id="#Top1" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Bot1" target="_self">زندگانی&nbsp;امام حسین (ع ) </a>&nbsp;<br> 2.<a class="METT" id="#Top2" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Bot2" target="_self">حسین (ع ) و پیامبر (ص )</a> &nbsp;<br> 3.<a class="METT" id="#Top3" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Bot3" target="_self">حسین (ع ) با پدر</a> &nbsp;<br> 4.<a class="METT" id="#Top4" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Bot4" target="_self">امام حسین (ع ) با برادر</a> &nbsp;<br> 5.<a class="METT" id="#Top5" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Bot5" target="_self">امام حسین (ع ) در زمان معاویه </a>&nbsp;<br> 6.<a class="METT" id="#Top6" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Bot6" target="_self">قیام حسینى </a>&nbsp;<br> 7.<a class="METT" id="#Top7" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Bot7" target="_self">اخلاق و رفتار امام حسین (ع )</a> &nbsp;<br> <br> &nbsp; <a class="METB" id="#Bot1" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Top1" target="_self">زندگانی&nbsp;امام حسین (ع )</a><br> دومین فرزند برومند حضرت علی&nbsp;و<a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#1" name="(1)">(1)</a> در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت فاطمه ، که درود خدا بر ایشان باد، در خانه وحی&nbsp;و ولایت چشم به جهان گشود. <br> چون خبر ولادتش به پیامبر گرامی&nbsp;اسلام (ص ) رسید، به خانه حضرت علی&nbsp;(ع ) و فاطمه را فرمود تا کودکش را بیاورد. اسما او را در پارچه ای&nbsp;سپید <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#2" name="(2)">(2)</a> (س ) آمد و اسما <br> پیچید و خدمت رسول اکرم (ص ) برد، آن گرامی&nbsp;به گوش راست او اذان و به گوش چپ <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#3" name="(3)">(3)</a> او اقامه گفت . به روزهای&nbsp;اول یا هفتمین روز ولادت با سعادتش ، امین وحی&nbsp;الهى ، جبرئیل ، فرود آمد و گفت : سلام خداوند بر تو باد ای&nbsp;رسول خدا، این نوزاد را به نام پسر کوچک هارون (شبیر) چون علی&nbsp;برای&nbsp;تو بسان هارون <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#5" name="(5)">(5)</a> که به عربی&nbsp;(حسین ) خوانده مى شود نام بگذار. <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#4" name="(4)">(4)</a>برای&nbsp; موسی&nbsp;بن عمران است ، جز آن که تو خاتم پیغمبران هستى . و به این ترتیب نام پرعظمت "حسین " از جانب پروردگار، برای&nbsp;دومین فرزند فاطمه <br> (س ) انتخاب شد. به روز هفتم ولادتش ، فاطمه زهرا که سلام خداوند بر او باد، گوسفندی&nbsp;را برای&nbsp; کشت ، و سر آن حضرت را تراشید و هم وزن موی&nbsp;سر او <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#6" name="(6)">(6)</a> فرزندش به عنوان عقیقه <a name="(7)"></a><a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#7" name="(7)">(7)</a> نقره صدقه داد. <br> <a class="METB" id="#Bot2" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Top2" target="_self">حسین (ع ) و پیامبر (ص )</a><br> از ولادت حسین بن علی&nbsp;(ع ) که در سال چهارم هجرت بود تا رحلت رسول الله (ص ) که شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد، مردم از اظهار محبت و لطفی&nbsp;که پیامبر راستین <br> اسلام (ص ) درباره حسین (ع ) ابراز مى داشت ، به بزرگواری&nbsp; و مقام شامخ پیشوای&nbsp;سوم آگاه شدند. سلمان فارسی&nbsp;مى گوید: دیدم که رسول خدا (ص ) حسین (ع ) را بر زانوی&nbsp; خویش نهاده او را مى بوسید و مى فرمود: تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانى ، تو امام و پسر امام و پدر امامان هستى ، تو حجت خدا و پسر حجت خدا و پدر حجتهای&nbsp;خدایی&nbsp;که نه نفرند و خاتم ایشان ، <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#8" name="(8)">(8)</a> قائم ایشان (امام زمان "عج ") مى باشد. انس بن مالک روایت مى کند: وقتی&nbsp;از پیامبر پرسیدند کدام یک از اهل بیت خود را بیشتر دوست مى دارى ، فرمود: <br> بارها رسول گرامی&nbsp;حسن (ع ) و حسین (ع ) را به سینه مى فشرد و <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#9" name="(9)">(9)</a> حسن و حسین را، <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#10" name="(10)">(10</a><span lang="fa">)</span> آنان را مى بویید و مى بوسید. ابوهریره که از مزدوران معاویه و از دشمنان خاندان امامت است ، در عین حال اعتراف مى کند که : "رسول اکرم را دیدم که حسن و حسین را بر شانه های&nbsp; خویش نشانده بود و به سوی&nbsp;ما مى آمد، وقتی&nbsp;به ما رسید فرمود هر کس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست <a name="(11)"></a><a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#11" name="(11)">(11</a><span lang="fa">)</span> داشته ، و هر که با آنان دشمنی&nbsp;ورزد با من دشمنی&nbsp;نموده است ". عالى ترین ، صمیمى ترین و گویاترین رابطه معنوی&nbsp;و ملکوتی&nbsp;بین پیامبر و حسین را مى توان در این جمله رسول گرامی&nbsp; اسلام (ص ) خواند که فرمود: "حسین از من و من از <a name="(12)"></a><a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#12" name="(12)">(12</a><span lang="fa">)</span> حسینم ". <br> <a class="METB" id="#Bot3" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Top3" target="_self">حسین (ع ) با پدر</a><br> شش سال از عمرش با پیامبر بزرگوار سپری&nbsp;شد، و آن گاه که رسول خدا (ص ) چشم ازجهان فروبست و به لقای&nbsp;پروردگار شتافت ، مدت سی&nbsp;سال با پدر زیست . پدری&nbsp;که جز <br> به انصاف حکم نکرد، و جز به طهارت و بندگی&nbsp; نگذرانید، جز خدا ندید و جز خدا نخواست و جز خدا نیافت . پدری&nbsp;که در زمان حکومتش لحظه ای&nbsp;او را آرام نگذاشتند، <br> همچنان که به هنگام غصب خلافتش جز به آزارش برنخاستند. در تمام این مدت ، با دل و جان از اوامر پدر اطاعت مى کرد، و در چند سالی&nbsp;که حضرت علی&nbsp;(ع ) متصدی&nbsp;خلافت <br> ظاهری&nbsp;شد، حضرت حسین (ع ) در راه پیشبرد اهداف اسلامى ، مانند یک سرباز فداکار همچون برادر بزرگوارش مى کوشید، و در جنگهای&nbsp; "جمل "، "صفین " و "نهروان " شرکت <br> و به این ترتیب ، از پدرش امیرالمؤمنین (ع ) و دین خدا حمایت کرد و <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#13" name="(13)">(13</a><span lang="fa">)</span> داشت . حتی&nbsp;گاهی&nbsp;در حضور جمعیت به غاصبین خلافت اعتراض مى کرد. <br> در زمان حکومت عمر، امام حسین (ع ) وارد مسجد شد، خلیفه دوم را بر منبر رسول الله (ص ) مشاهده کرد که سخن مى گفت . بلادرنگ از منبر بالا رفت و فریاد زد: "از منبر <br> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#14" name="(14)">(14</a><span lang="fa">)</span> پدرم فرود آى ...". <br> <a class="METB" id="#Bot4" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Top4" target="_self">امام حسین (ع ) با برادر</a><br> پس از شهادت حضرت علی&nbsp;(ع )، به فرموده رسول خدا (ص ) و وصیت امیرالمؤمنین (ع )مامت و رهبری&nbsp;شیعیان به حسن بن علی&nbsp;(ع )، فرزند بزرگ امیرالمؤمنین (ع )، منتقل <br> گشت و بر همه مردم واجب و لازم آمد که به فرامین پیشوایشان امام حسن (ع ) گوش فرادارند. امام حسین (ع ) که دست پرورد وحی&nbsp;محمدی&nbsp;و ولایت علوی&nbsp;بود، همراه و <br> همکار و همفکر برادرش بود. چنان که وقتی&nbsp;بنا بر مصالح اسلام و جامعه مسلمانان و به دستور خداوند بزرگ ، امام <br> حسن (ع ) مجبور شد که با معاویه صلح کند و آن همه ناراحتیها را تحمل نماید، امام حسین (ع ) شریک رنجهای&nbsp;برادر بود و چون مى دانست که این صلح به صلاح اسلام و <br> مسلمین معاویه ، در حضور امام حسن (ع ) وامام حسین (ع ) دهان آلوده اش را به بدگویی&nbsp; نسبت به امام حسن (ع ) و پدر بزرگوارشان امیرمؤمنان (ع ) گشود، امام حسین (ع ) <br> به دفاع برخاست تا سخن در گلوی&nbsp; معاویه بشکند و سزای&nbsp;ناهنجاریش را به کنارش بگذارد، ولی&nbsp;امام حسن (ع ) او را به سکوت و خاموشی&nbsp;فراخواند، امام حسین (ع ) <br> پذیرا شد و به جایش بازگشت ، آن گاه امام حسن (ع ) خود به پاسخ معاویه <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#15" name="(15)">(15</a><span lang="fa">)</span> برآمد، و با بیانی&nbsp;رسا و کوبنده خاموشش ساخت . <br> <a class="METB" id="#Bot5" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Top5" target="_self">امام حسین (ع ) در زمان معاویه </a><br> چون امام حسن (سلام خدا و فرشتگان خدا بر او باد) از دنیا رحلت فرمود، به گفته رسول خدا (ص ) و امیرالمؤمنین (ع ) و وصیت حسن بن علی&nbsp;(ع ) امامت و رهبری&nbsp;شیعیان <br> به امام حسین (ع ) منتقل شد و از طرف خدا مأمور رهبری&nbsp;جامعه گردید. امام حسین (ع ) مى دید که معاویه با اتکا به قدرت اسلام ، بر اریکه حکومت اسلام به <br> ناحق تکیه زده ، سخت مشغول تخریب اساس جامعه اسلامی&nbsp; و قوانین خداوند است ، و از این حکومت پوشالی&nbsp;مخرب به سختی&nbsp;رنج مى برد، ولی&nbsp;نمى توانست دستی&nbsp;فراز آورد و <br> قدرتی&nbsp;فراهم کند تا او را از جایگاه حکومت اسلامی&nbsp;پایین بکشد، چنانچه برادرش امام حسن (ع ) نیز وضعی&nbsp;مشابه او داشت . <br> امام حسین (ع ) مى دانست اگر تصمیمش را آشکار سازد و به سازندگی&nbsp;قدرت بپردازد، پیش از هر جنبش و حرکت مفیدی&nbsp;به قتلش مى رساند، ناچار دندان بر جگر نهاد و صبر <br> را پیشه ساخت که اگر برمى خاست ، پیش از اقدام به دسیسه کشته مى شد، و از این کشته شدن هیچ نتیجه ای&nbsp;گرفته نمى شد. <br> بنابراین تا معاویه زنده بود، چون برادر زیست و علم مخالفتهای&nbsp;بزرگ نیفراخت ، جز آن که گاهی&nbsp;محیط و حرکات و اعمال معاویه را به باد انتقاد مى گرفت و مردم را <br> به آینده نزدیک امیدوار مى ساخت که اقدام مؤثری&nbsp;خواهد نمود. و در تمام طول مدتی&nbsp; که معاویه از مردم برای&nbsp;ولایت عهدی&nbsp;یزید، بیعت مى گرفت ، حسین به شدت با او <br> مخالفت کرد، و هرگز تن به بیعت یزید نداد و ولى عهدی&nbsp;او را نپذیرفت و حتی&nbsp;گاهی&nbsp; <a name="(16)"></a><a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#16" name="(16)">(16</a><span lang="fa">)</span> سخنانی&nbsp; تند به معاویه گفت و یا نامه ای&nbsp;کوبنده برای&nbsp;او نوشت . <br> معاویه هم در بیعت گرفتن برای&nbsp;یزید، به او اصراری&nbsp;نکرد و امام (ع ) همچنین بود و ماند تا معاویه درگذشت ... <br> <a class="METB" id="#Bot6" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Top6" target="_self">قیام حسینى </a><br> یزید پس از معاویه بر تخت حکومت اسلامی&nbsp;تکیه زد و خود را امیرالمؤمنین خواند،و برای&nbsp;این که سلطنت ناحق و ستمگرانه اش را تثبیت کند، مصمم شد برای&nbsp;نامداران <br> و شخصیتهای&nbsp;اسلامی&nbsp;پیامی&nbsp;بفرستد و آنان را به بیعت با خویش بخواند. به همین منظور، نامه ای&nbsp;به حاکم مدینه نوشت و در آن یادآور شد که برای&nbsp;من از حسین (ع ) <br> بیعت بگیر و اگر مخالفت نمود بقتلش برسان . حاکم این خبر را به امام حسین (ع ) رسانید و جواب مطالبه نمود. امام حسین (ع ) چنین فرمود: <br> "انا لله و انا الیه راجعون و علی&nbsp;الاسلام السلام اذا بلیت الامة براع مثل <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#17" name="(17)">(17</a><span lang="fa">)</span> یزید". <br> آن گاه که افرادی&nbsp;چون یزید، (شراب خوار و قمارباز و بى ایمان و ناپاک که حتی&nbsp; ظاهر اسلام را هم مراعات نمى کند) بر مسند حکومت اسلامی&nbsp;بنشیند، باید فاتحه اسلام <br> را خواند. (زیرا این گونه زمامدارها با نیروی&nbsp;اسلام و به نام اسلام ، اسلام را از بین مى برند.) <br> امام حسین (ع ) مى دانست اینک که حکومت یزید را به رسمیت نشناخته است ، اگر در مدینه بماند به قتلش مى رسانند، لذا به امر پروردگار، شبانه و مخفی&nbsp;از مدینه به <br> سوی&nbsp;مکه حرکت کرد. آمدن آن حضرت به مکه ، همراه با سرباز زدن او از بیعت یزید، در بین مردم مکه و مدینه انتشار یافت ، و این خبر تا به کوفه هم رسید. کوفیان از <br> امام حسین (ع ) که در مکه بسر مى برد دعوت کردند تا به سوی&nbsp;آنان آید و زمامدار امورشان باشد. امام (ع ) مسلم بن عقیل ، پسر عموی&nbsp;خویش را به کوفه فرستاد تا حرکت <br> و واکنش اجتماع کوفی&nbsp;را از نزدیک ببیند و برایش بنویسد. مسلم به کوفه رسید و با استقبال گرم و بى سابقه ای&nbsp;روبرو شد، هزاران نفر به عنوان <br> نایب امام (ع ) با او بیعت کردند، و مسلم هم نامه ای&nbsp; به امام حسین (ع ) نگاشت و حرکت فوری&nbsp;امام (ع ) را لازم گزارش داد. <br> هر چند امام حسین (ع ) کوفیان را به خوبی&nbsp;مى شناخت ، و بى وفایی&nbsp; و بى دینى شان را در زمان حکومت پدر و برادر دیده بود و مى دانست به گفته ها و بیعتشان با مسلم <br> نمى توان اعتماد کرد، و لیکن برای&nbsp;اتمام حجت و اجرای&nbsp;اوامر پروردگار تصمیم گرفت که به سوی&nbsp;کوفه حرکت کند. <br> با این حال تا هشتم ذى حجه ، یعنی&nbsp;روزی&nbsp; که همه مردم مکه عازم رفتن به "منى " بودند و هر کس در راه مکه جا مانده بود با عجله تمام مى خواست خود را به مکه <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#18" name="(18)">(18<span lang="fa">)</span><br> </a>برساند، آن حضرت در مکه ماند و در چنین روزی&nbsp;با اهل بیت و یاران خود، از مکه به طرف عراق خارج شد و با این کار هم به وظیفه خویش عمل کرد و هم به مسلمانان <br> جهان فهماند که پسر پیغمبر امت ، یزید را به رسمیت نشناخته و با او بیعت نکرده ، بلکه علیه او قیام کرده است . <br> یزید که حرکت مسلم را به سوی&nbsp;کوفه دریافته و از بیعت کوفیان با او آگاه شده بود، ابن زیاد را (که از پلیدترین یاران یزید و از کثیفترین طرفداران حکومت <br> بنی&nbsp;امیه بود) به کوفه فرستاد. ابن زیاد از ضعف ایمان و دورویی&nbsp;و ترس مردم کوفه استفاده نمود و با تهدید <br> ارعاب ، آنان را از دور و بر مسلم پراکنده ساخت ، و مسلم به تنهایی&nbsp;با عمال ابن زیاد به نبرد پرداخت ، و پس از جنگی&nbsp;دلاورانه و شگفت ، با شجاعت شهید شد. <br> (سلام خدا بر او باد). و ابن زیاد جامعه دورو و خیانتکار و بى ایمان کوفه را علیه امام حسین (ع ) برانگیخت ، و کار به جایی&nbsp;رسید که عده ای&nbsp;از همان کسانی&nbsp;که برای&nbsp; <br> امام (ع ) دعوت نامه نوشته بودند، سلاح جنگ پوشیدند و منتظر ماندند تا امام حسین (ع ) از راه برسد و به قتلش برسانند. <br> امام حسین (ع ) از همان شبی&nbsp;که از مدینه بیرون آمد، و در تمام مدتی&nbsp;که در مکه اقامت گزید، و در طول راه مکه به کربلا، تا هنگام شهادت ، گاهی&nbsp;به اشاره ، گاهی&nbsp;به <br> اعلان مى داشت که : "مقصود من از حرکت ، رسوا ساختن حکومت ضد اسلامی&nbsp;یزید و صراحت ، برپاداشتن امر به معروف و نهی&nbsp;از منکر و ایستادگی&nbsp;در برابر ظلم و ستمگری&nbsp; <br> است و جز حمایت قرآن و زنده داشتن دین محمدی&nbsp;هدفی&nbsp;ندارم ". و این مأموریتی&nbsp;بود که خداوند به او واگذار نموده بود، حتی&nbsp;اگر به کشته شدن خود <br> و اصحاب و فرزندان و اسیری&nbsp;خانواده اش اتمام پذیرد. رسول گرامی&nbsp;(ص ) و امیرمؤمنان (ع) و حسن بن علی&nbsp;(ع ) پیشوایان پیشین اسلام ، شهادت <br> امام حسین (ع ) را بارها بیان فرموده بودند. حتی&nbsp;در هنگام ولادت امام حسین (ع )، و خود امام حسین (ع ) به <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#19" name="(19)">(19</a><span lang="fa">)</span> رسول گرانمایه اسلام (ص ) شهادتش را تذکر داده بود. <br> علم امامت مى دانست که آخر این سفر به شهادتش مى انجامد، ولی&nbsp;او کسی&nbsp;نبود که در برابر دستور آسمانی&nbsp; و فرمان خدا برای&nbsp;جان خود ارزشی&nbsp;قائل باشد، یا از اسارت <br> خانواده اش واهمه ای&nbsp; به دل راه دهد. او آن کس بود که بلا را کرامت و شهادت را سعادت مى پنداشت . (سلام ابدی&nbsp;خدا بر او باد) . <br> خبر "شهادت حسین (ع ) در کربلا" به قدری&nbsp;در اجتماع اسلامی&nbsp;مورد گفتگو واقع شده بود که عامه مردم از پایان این سفر مطلع بودند. چون جسته و گریخته ، از رسول الله (ص ) <br> و امیرالمؤمنین (ع ) و امام حسن بن علی&nbsp;(ع ) و دیگر بزرگان صدر اسلام شنیده بودند. بدینسان حرکت امام حسین (ع ) با آن درگیریها و ناراحتیها احتمال کشته شدنش را در <br> اذهان عامه تشدید کرد. بویژه که خود در طول راه مى فرمود: "من کان باذلا فینا مهجته <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#20" name="(20)">(20</a><span lang="fa">)</span> و موطنا علی&nbsp;لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. <br> هر کس حاضر است در راه ما از جان خویش بگذرد و به ملاقات پروردگار بشتابد، همراه ما بیاید". <br> و لذا در بعضی&nbsp;از دوستان این توهم پیش آمد که حضرتش را از این سفر منصرف سازند. <br> غافل از این که فرزند علی&nbsp; بن ابی&nbsp;طالب (ع ) امام و جانشین پیامبر، و از دیگران به وظیفه خویش آگاهتر است و هرگز از آنچه خدا بر عهده او نهاده دست نخواهد کشید. <br> باری&nbsp;امام حسین (ع ) با همه این افکار و نظریه ها که اطرافش را گرفته بود به راه خویش ادامه داد، و کوچکترین خللی&nbsp;در تصمیمش راه نیافت . <br> سرانجام ، رفت ، و شهادت را دریافت . نه خود تنها، بلکه با اصحاب و فرزندان که هر یک ستاره ای&nbsp;درخشان در افق اسلام بودند، رفتند و کشته شدند، و خونهایشان شنهای&nbsp; <br> گرم دشت کربلا را لاله باران کرد تا جامعه مسلمانان بفهمد یزید (باقى مانده بسترهای&nbsp; گناه آلود خاندان امیه ) جانشین رسول خدا نیست ، و اساسا اسلام از بنی&nbsp;امیه و بنی&nbsp; <br> امیه از اسلام جداست . راستی&nbsp;هرگز اندیشیده اید اگر شهادت جانگداز و حماسه آفرین حسین (ع ) به وقوع <br> نمى پیوست و مردم یزید را خلیفه پیغمبر (ص ) مى دانستند، و آن گاه اخبار دربار یزید و شهوترانیهای&nbsp;او و عمالش را مى شنیدند، چقدر از اسلام متنفر مى شدند، زیرا <br> اسلامی&nbsp;که خلیفه پیغمبرش یزید باشد، به راستی&nbsp;نیز تنفرآور است ... و خاندان پاک حضرت امام حسین (ع ) نیز اسیر شدند تا آخرین رسالت این شهادت را <br> به گوش مردم برسانند. و شنیدیم و خواندیم که در شهرها، در بازارها، در مسجدها، در بارگاه متعفن پسر زیاد و دربار نکبت بار یزید، هماره و همه جا دهان گشودند و <br> فریاد زدند، و پرده زیبای&nbsp; فریب را از چهره زشت و جنایتکار جیره خواران بنی&nbsp;امیه برداشتند و ثابت کردند که یزید سگ باز وشرابخوار است ، هرگز لیاقت خلافت ندارد <br> و این اریکه ای&nbsp;که او بر آن تکیه زده جایگاه او نیست . سخنانشان رسالت شهادت حسینی&nbsp;را تکمیل کرد، طوفانی&nbsp; در جانها برانگیختند، چنان که نام یزید تا همیشه <br> مترادف با هر پستی&nbsp;و رذالت و دناءت گردید و همه آرزوهای&nbsp;طلایی&nbsp;و شیطانیش چون نقش بر آب گشت . نگرشی&nbsp; ژرف مى خواهد تا بتوان بر همه ابعاد این شهادت عظیم و <br> پرنتیجه دست یافت . <br> از همان اوان شهادتش تا کنون ، دوستان و شیعیانش ، و همه آنان که به شرافت و عظمت انسان ارج مى گذارند، همه ساله سالروز به خون غلتیدنش را، سالروز قیام و <br> شهادتش را با سیاه پوشی&nbsp; و عزاداری&nbsp;محترم مى شمارند، و خلوص خویش را با گریه بر مصایب آن بزرگوار ابراز مى دارند. پیشوایان مآل اندیش و معصوم ما، هماره به واقعه <br> کربلا و به زنده داشتن آن عنایتی&nbsp;خاص داشتند. غیر از این که خود به زیارت مرقدش مى شتافتند و عزایش را بر پا مى داشتند، در فضیلت عزاداری&nbsp;و محزون بودن برای&nbsp;آن <br> بزرگوار، گفتارهای&nbsp;متعددی&nbsp;ایراد فرموده اند. ابوعماره گوید: "روزی&nbsp;به حضور امام ششم صادق آل محمد (ع ) رسیدم ، فرمود اشعاری&nbsp;در <br> سوگواری&nbsp;حسین برای&nbsp;ما بخوان . وقتی&nbsp;شروع به خواندن نمودم صدای&nbsp;گریه حضرت برخاست ، من مى خواندم و آن عزیز مى گریست ، چندان که صدای&nbsp;گریه از خانه برخاست . بعد از آن <br> که اشعار را تمام کردم ، امام (ع ) در فضلیت و ثواب مرثیه و گریاندن مردم بر امام <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#21" name="(21)">(21</a><span lang="fa">)</span> حسین (ع ) مطالبی&nbsp;بیان فرمود". <br> و نیز از آن جناب است که فرمود: "گریستن و بى تابی&nbsp;کردن در هیچ مصیبتی&nbsp;شایسته <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#22" name="(22)">(22</a><span lang="fa">)</span> نیست مگر در مصیبت حسین بن على ، که ثواب و جزایی&nbsp;گرانمایه دارد". باقرالعلوم ، امام پنجم (ع ) به محمد بن مسلم که یکی&nbsp;از اصحاب بزرگ او است فرمود: "به شیعیان ما بگویید که به زیارت مرقد حسین بروند، زیرا بر هر شخص باایمانی&nbsp;که <br> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#23" name="(23)">(23</a><span lang="fa">)</span> به امامت ما معترف است ، زیارت قبر اباعبدالله لازم مى باشد". امام صادق (ع ) مى فرماید: "ان زیارة الحسین علیه السلام افضل ما یکون من الاعمال . <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#24" name="(24)">(24</a><span lang="fa">)</span> همانا زیارت حسین (ع ) از هر عمل پسندیده ای&nbsp;ارزش و فضیلتش بیشتر است ". زیرا که این زیارت در حقیقت مدرسه بزرگ و عظیم است که به جهانیان درس ایمان و عمل صالح مى دهد و گویی&nbsp; روح را به سوی&nbsp;ملکوت خوبیها و پاکدامنیها و فداکاریها پرواز مى دهد. هر چند عزاداری&nbsp;و گریه بر مصایب حسین بن علی&nbsp;(ع )، و مشرف شدن به زیارت قبرش و بازنمایاندن تاریخ پرشکوه و حماسه ساز کربلایش ارزش و معیاری&nbsp;والا دارد، لکن باید دانست که نباید تنها به این زیارتها و گریه ها و غم گساریدن اکتفا کرد، بلکه همه این تظاهرات ، فلسفه دین دارى ، فداکاری&nbsp;و حمایت از قوانین آسمانی&nbsp;را به ما گوشزد مى نماید، و هدف هم جز این نیست ، و نیاز بزرگ ما از درگاه حسینی&nbsp;آموختن انسانیت و خالی&nbsp;بودن دل از هر چه غیر از خداست مى باشد، و گرنه اگر فقط به صورت ظاهر قضیه بپردازیم ، هدف مقدس حسینی&nbsp;به فراموشی&nbsp;مى گراید. <br> <a class="METB" id="#Bot7" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#Top7" target="_self">اخلاق و رفتار امام حسین (ع )</a><br> با نگاهی&nbsp; اجمالی&nbsp;به 56سال زندگی&nbsp;سراسر خداخواهی&nbsp;و خداجویی&nbsp; حسین (ع )، درمى یابیم که هماره وقت او به پاکدامنی&nbsp; و بندگی&nbsp;و نشر رسالت احمدی&nbsp;و مفاهیم عمیقی&nbsp;والاتر <br> از درک و دید ما گذشته است . اکنون مروری&nbsp; کوتاه به زوایای&nbsp;زندگانی&nbsp;آن عزیز، که پیش روی&nbsp;ما است : <br> جنابش به نماز و نیایش با پروردگار و خواندن قرآن و دعا و استغفار علاقه بسیاری&nbsp; و حتی&nbsp;در آخرین شب <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#25" name="(25)">(25</a><span lang="fa">)</span> داشت . گاهی&nbsp;در شبانه روز صدها رکعت نماز مى گزاشت . <br> زندگی&nbsp;دست از نیاز و دعا برنداشت ، و خوانده ایم که از دشمنان مهلت خواست تا بتواند با خدای&nbsp;خویش به خلوت بنشیند. و فرمود: "خدا مى داند که من نماز و تلاوت <br> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#26" name="(26)">(26</a><span lang="fa">)</span> قرآن و دعای&nbsp;زیاد و استغفار را دوست دارم ". <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#27" name="(27)">(27</a><span lang="fa">)</span> حضرتش بارها پیاده به خانه کعبه شتافت و مراسم حج را برگزار کرد. <br> ابن اثیر در کتاب "اسد الغابة " مى نویسد: "کان الحسین رضی&nbsp;الله عنه فاضلا کثیر الصوم و الصلوة و الحج و الصدقة و افعال <br> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#28" name="(28)">(28</a><span lang="fa">)</span> الخیر جمیعها. حسین (ع ) بسیار روزه مى گرفت و نماز مى گزارد و به حج مى رفت و صدقه مى داد و همه <br> کارهای&nbsp;پسندیده را انجام مى داد". شخصیت حسین بن علی&nbsp; (ع ) آنچنان بلند و دور از دسترس و پرشکوه بود که وقتی&nbsp;با <br> برادرش امام مجتبی&nbsp;(ع ) پیاده به کعبه مى رفتند، همه بزرگان و شخصیتهای&nbsp;اسلامی&nbsp;به <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#29" name="(29)">(29</a><span lang="fa">)</span> احترامشان از مرکب پیاده شده ، همراه آنان راه مى پیمودند. <br> احترامی&nbsp;که جامعه برای&nbsp; حسین (ع ) قائل بود، بدان جهت بود که او با مردم زندگی&nbsp; مى کرد - از مردم و معاشرتشان کناره نمى جست - با جان جامعه هماهنگ بود، چونان <br> دیگران از مواهب و مصائب یک اجتماع برخوردار بود، و بالاتر از همه ایمان بى تزلزل او به خداوند، او را غم خوار و یاور مردم ساخته بود. <br> و گرنه ، او نه کاخهای&nbsp;مجلل داشت و نه سربازان و غلامان محافظ، و هرگز مثل جباران راه آمد و شد را به گذرش بر مردم نمى بستند، و حرم رسول الله (ص ) را برای&nbsp;او <br> خلوت نمى کردند... این روایت یک نمونه از اخلاق اجتماعی&nbsp;اوست ، بخوانیم : <br> روزی&nbsp;از محلی&nbsp;عبور مى فرمود، عده ای&nbsp;از فقرا بر عباهای&nbsp;پهن شده شان نشسته بودند و نان پاره های&nbsp;خشکی&nbsp; مى خوردند، امام حسین (ع ) مى گذشت که تعارفش کردند و او هم <br> پذیرفت ، نشست و تناول فرمود و آن گاه بیان داشت : "ان الله لا یحب المتکبرین "، خداوند متکبران را دوست نمى دارد. <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#30" name="(30)">(30<span lang="fa">)</span><br> </a>پس فرمود: "من دعوت شما را اجابت کردم ، شما هم دعوت مرا اجابت کنید". آنها<br> هم دعوت آن حضرت را پذیرفتند و همراه جنابش به منزل رفتند. حضرت دستور داد و بدین ترتیب پذیرایی&nbsp;گرمی&nbsp; <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#31" name="(31)">(31</a><span lang="fa">)</span> هر چه در خانه موجود است به ضیافتشان بیاورند، <br> از آنان به عمل آمد، و نیز درس تواضع و انسان دوستی&nbsp;را با عمل خویش به جامعه آموخت . <br> شعیب بن عبدالرحمن خزاعی&nbsp; مى گوید: "چون حسین بن علی&nbsp;(ع ) به شهادت رسید، بر پشت مبارکش آثار پینه مشاهده کردند، علتش را از امام زین العابدین (ع ) پرسیدند، <br> فرمود این پینه ها اثر کیسه های&nbsp; غذایی&nbsp;است که پدرم شبها به دوش مى کشید و به خانه <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#32" name="(32)">(32</a><span lang="fa">)</span> زنهای&nbsp; شوهرمرده و کودکان یتیم و فقرا مى رسانید". <br> شدت علاقه امام حسین (ع ) را به دفاع از مظلوم و حمایت از ستم دیدگان مى توان در داستان "ارینب وهمسرش عبدالله بن سلام " دریافت ، که اجمال و فشرده اش را در این <br> جا متذکر مى شویم : یزید به زمان ولایت عهدى ، با این که همه نوع وسایل شهوترانی&nbsp;و کام جویی&nbsp;و کامروایی&nbsp; <br> از قبیل پول ، مقام ، کنیزان رقاصه و... در اختیار داشت ، چشم ناپاک و هرزه اش را به بانوی&nbsp;شوهردار عفیفی&nbsp;دوخته بود. <br> پدرش معاویه به جای&nbsp;این که در برابر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل کوبنده ای&nbsp; نشان دهد، با حیله گری&nbsp; و دروغ پردازی&nbsp;و فریبکارى ، مقدماتی&nbsp;فراهم ساخت تا زن <br> پاکدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته به بستر گناه آلوده پسرش یزید بکشاند. حسین بن علی&nbsp;(ع ) از قضیه باخبر شد، در برابر این تصمیم زشت ایستاد و نقشه شوم <br> معاویه را نقش بر آب ساخت و با استفاده از یکی&nbsp;از قوانین اسلام ، زن را به شوهرش عبدالله بن سلام بازگرداند و دست تعدی&nbsp;و تجاوز یزید را از خانواده مسلمان و پاکیزه ای&nbsp;قطع نمود و با این کار همت و غیرت الهى اش را نمایان و علاقه مندی&nbsp;خود <br> را به حفظ نوامیس جامعه مسلمانان ابراز داشت ، و این رفتار داستانی&nbsp;شد که در مفاخر آل علی&nbsp;(ع ) و دناءت و ستمگری&nbsp;بنی&nbsp;امیه ، برای&nbsp;همیشه در تاریخ به یادگار <br> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#33" name="(33)">(33</a><span lang="fa">)</span> ماند. علائلی&nbsp;در کتاب "سمو المعنى " مى نویسد: <br> "ما در تاریخ انسان به مردان بزرگی&nbsp;برخورد مى کنیم که هر کدام در جبهه و جهتی&nbsp; عظمت و بزرگی&nbsp;خویش را جهان گیر ساخته اند، یکی&nbsp;در شجاعت ، دیگری&nbsp;در زهد، آن دیگری&nbsp; <br> در سخاوت ، و... اما شکوه و بزرگی&nbsp;امام حسین (ع ) حجم عظیمی&nbsp;است که ابعاد بى نهایتش هر یک مشخص کننده یک عظمت فراز تاریخ است ، گویا او جامع همه <br> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#34" name="(34)">(34</a><span lang="fa">)</span> والاییها و فرازمندیها است ". آرى ، مردی&nbsp;که وارث بى کرانگی&nbsp; نبوت محمدی&nbsp;است ، مردی&nbsp;که وارث عظمت عدل و مروت <br> پدری&nbsp;چون حضرت علی&nbsp; (ع ) است و وارث جلال و درخشندگی&nbsp;فضیلت مادری&nbsp;چون حضرت فاطمه (س ) است ، چگونه نمونه برتر و والای&nbsp;عظمت انسان و نشانه آشکار فضیلتهای&nbsp; <br> خدایی&nbsp;نباشد. درود ما بر او باد که باید او را سمبل اعمال و کردارمان قرار دهیم . <br> امام حسین (ع ) و حکایت زیستن و شهادتش و لحن گفتارش و ابعاد کردارش نه تنها نمونه یک بزرگ مرد تاریخ را برای&nbsp;ما مجسم مى سازد، بلکه او با همه خویشتن ، آیینه <br> تمام نمای&nbsp;فضیلتها، بزرگ منشیها، فداکاریها، جان بازیها، خداخواهیها وخداجوییها مى باشد، او به تنهایی&nbsp; مى تواند جان را به لاهوت راهبر باشد و سعادت بشریت را <br> ضامن گردد. بودن و رفتنش ، معنویت و فضیلتهای&nbsp;انسان را ارجمند نمود. <br> ----------------- <br> پى نوشتها: <br> در سال و ماه و روز ولادت امام حسین (ع ) اقوال دیگری&nbsp;هم گفته شده است ، ولی&nbsp; <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%281%29" name="1">(1) </a><br> ما قول مشهور بین شیعه را نقل کردیم . ر. به . ک . اعلام الوری&nbsp;طبرسى ، ص .213 <br> احتمال دارد منظور از اسما، دختر یزید بن سکن انصاری&nbsp;باشد. ر. به . ک . اعیان <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%282%29" name="2">(2)</a><br> الشیعه ، جزء ,11 ص .167 <br> امالی&nbsp;شیخ طوسى ، ج 1، ص .377 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%283%29" name="3">(3) </a><br> شبر بر وزن حسن ، و شبیر بر وزن حسین ، و مبشر بر وزن محسن ، نام پسران هارون <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%284%29" name="4">(4) </a><br> بوده است و پیغمبر اسلام (ص ) فرزندان خود حسن و حسین و محسن را به این سه نام <br> نامیده است - تاج العروس ، ج 3، ص ,389 این سه کلمه در زبان عبری&nbsp;همان معنی&nbsp;را <br> دارد که حسن و حسین و محسن در زبان عربی&nbsp;دارد - لسان العرب ، ج ,66 ص .60 <br> معانی&nbsp;الاخبار، ص .57 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%285%29" name="5">(5) </a><br> در منابع اسلامی&nbsp;درباره عقیقه سفارش فراوان شده و برای&nbsp;سلامتی&nbsp;فرزند بسیار <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%286%29" name="6">(6) </a><br> مؤثر دانسته شده است . ر. به . ک . وسائل الشیعه ، ج ,15 ص 143به بعد. <br> کافى ، ج 6، ص .33 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%287%29" name="7">(7) </a><br> مقتل خوارزمى ، ج 1، ص 146- کمال الدین صدوق ، ص .152 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%288%29" name="8">(8) </a><br> سنن ترمذى ، ج 5، ص .323 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%289%29" name="9">(9) </a><br> ذخائر العقبى ، ص .122 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2810%29" name="10">(10<span lang="fa">)</span> </a><br> الاصابه ، ج ,11 ص .30 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2811%29" name="11">(11<span lang="fa">)</span> </a><br> سنن ترمذى ، ج 5، ص 324- در این قسمت روایاتی&nbsp;که در کتابهای&nbsp;اهل تسنن آمده <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2812%29" name="12">(12<span lang="fa">)</span> </a><br> است نقل شد تا برای&nbsp;آنها هم سندیت داشته باشد. <br> الاصابه ، ج 1، ص .333 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2813%29" name="13">(13<span lang="fa">)</span> </a><br> تذکرة الخواص ابن جوزى ، ص 34- الاصابه ، ج 1، ص ,333 آن طور که بعضی&nbsp;از <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2814%29" name="14">(14<span lang="fa">)</span> </a><br> مورخین گفته اند این موضوع تقریبا در سن ده سالگی&nbsp;امام حسین (ع ) اتفاق افتاده <br> است . <br> ارشاد مفید، ص .173 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2815%29" name="15">(15<span lang="fa">)</span> </a><br> رجال کشى ، ص 94- کشف الغمة ، ج 2، ص .206 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2816%29" name="16">(16<span lang="fa">)</span> </a><br> مقتل خوارزمى ، ج 1، ص 184- لهوف ، ص .20 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2817%29" name="17">(17<span lang="fa">)</span> </a><br> روز هشتم ماه ذیحجه مستحب است که حاجیها به "منى " بروند، و در آن زمان به <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2818%29" name="18">(18<span lang="fa">)</span> </a><br> این حکم استحبابی&nbsp;عمل مى کردند، ولی&nbsp;در زمان ما مرسوم شده است که از روز هشتم <br> یکسره به عرفات مى روند. <br> کامل الزیارات ، ص 68به بعد - مشیر الاحزان ، ص 9. <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2819%29" name="19">(19<span lang="fa">)</span> </a><br> لهوف ، ص .53 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2820%29" name="20">(20<span lang="fa">)</span> </a><br> کامل الزیارات ، ص .105 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2821%29" name="21">(21<span lang="fa">)</span> </a><br> کامل الزیارات ، ص .101 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2822%29" name="22">(22<span lang="fa">)</span> </a><br> کامل الزیارات ، ص .121 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2823%29" name="23">(23<span lang="fa">)</span> </a><br> کامل الزیارات ، ص .147 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2824%29" name="24">(24<span lang="fa">)</span> </a><br> عقد الفرید، ج 3، ص .143 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2825%29" name="25">(25<span lang="fa">)</span> </a><br> ارشاد مفید، ص .214 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2826%29" name="26">(26<span lang="fa">)</span> </a><br> مناقب ابن شهرآشوب ، ج 3، ص 224- اسد الغابة ، ج 2، ص .20 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2827%29" name="27">(27<span lang="fa">)</span> </a><br> اسد الغابة ، ج 2، ص .20 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2828%29" name="28">(28<span lang="fa">)</span> </a><br> ذکری&nbsp; الحسین ، ج 1، ص ,152 به نقل از ریاض الجنان ، چاپ بمبک ى ، ص 241- <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2829%29" name="29">(29<span lang="fa">)</span> </a><br> انساب الاشراف . <br> سوره نحل ، آیه .22 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2830%29" name="30">(30<span lang="fa">)</span> </a><br> تفسیر عیاشى ، ج 2، ص .257 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2831%29" name="31">(31<span lang="fa">)</span> </a><br> مناقب ، ج 2، ص .222 <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2832%29" name="32">(32<span lang="fa">)</span> </a><br> الامامة والسیاسة ، ج 1، ص 253به بعد. <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2833%29" name="33">(33<span lang="fa">)</span> </a><br> از کتاب سمو المعنى ، ص 104به بعد، نقل به معنی&nbsp;شده است . <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=42771&amp;BiogId=5#%2834%29" name="34">(34<span lang="fa">)</span> </a><br> </p><p>منبع:http://heyatemaktabolbagher.epage.ir/fa/module.content_Page.32-12.html<br>&nbsp; </p></span></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2016-10-08T09:41:59+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد محرم http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4982 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-font-kerning:18.0pt" lang="FA">محرم (ماه</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-font-kerning:18.0pt"><span dir="LTR"></span>(</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> </span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">ماه مُحَرّم</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"> یا <b>محرم‌الحرام</b> نخستین ماه تقویم اسلامی (هجری قمری) و به اعتقاد </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86" title="مسلمانان"><span style="color:blue" lang="FA">مسلمانان</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">از جملهٔ </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85" title="ماه حرام"><span style="color:blue" lang="FA">ماه‌های حرام</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">است. نام این ماه پیش از اسلام در </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA" title="دوران جاهلیت"><span style="color:blue" lang="FA">دوران جاهلیت</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">مؤتمر (در عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>: </span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">مُؤْتَمِر</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"> یا <b>المُؤْتَمِر</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">بوده است و در زمان جاهلیت محرم (در عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span><b><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">المُحَرَّم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">نامی بوده که به ماه </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8" title="رجب"><span style="color:blue" lang="FA">رجب</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">گفته می‌شد. محرم نخستین ماه از ماه‌های دوازده‌گانه قمری و یکی از ماه‌های حرام است که در دوران جاهلیت و نیز در اسلام، جنگ در آن تحریم شده بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">شب و روز اول محرم به عنوان اول سال قمری دارای نماز و آداب خاصی است که در کتاب </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86" title="مفاتیح الجنان"><span style="color:blue" lang="FA">مفاتیح الجنان</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">بیان شده است. محرم، ماه حزن و اندوه و عزاداری شیعیان در قتل </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C" title="حسین بن علی"><span style="color:blue" lang="FA">حسین بن علی</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">مناسبت‌ها</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></b></p> <ul type="disc"><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B9" title="غزوه ذات الرقاع"><span style="color:blue" lang="FA">غزوه ذات الرقاع</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1" title="فتح خیبر"><span style="color:blue" lang="FA">فتح خیبر</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7" title="نبرد کربلا"><span style="color:blue" lang="FA">نبرد کربلا</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> – <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7" title="تاسوعا"><span dir="RTL" style="color:blue" lang="FA">تاسوعا</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">و </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7" title="عاشورا"><span style="color:blue" lang="FA">عاشورا</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">و </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86" title="قتل حسین"><span style="color:blue" lang="FA">قتل حسین</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">و اسارت خاندان </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86" title="حسین"><span style="color:blue" lang="FA">حسین</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">به </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87" title="کوفه"><span style="color:blue" lang="FA">کوفه</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">و </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85" title="شام"><span style="color:blue" lang="FA">شام</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">به خلافت رسیدن </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86" title="عثمان"><span style="color:blue" lang="FA">عثمان</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">کشته شدن </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1" title="میثم تمار"><span style="color:blue" lang="FA">میثم تمار</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">کشته شدن </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86" title="علی بن الحسین"><span style="color:blue" lang="FA">علی بن حسین</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">امام چهارم شیعیان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">قتل </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86" title="محمد امین"><span style="color:blue" lang="FA">محمد امین</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">برادر </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="مأمون عباسی"><span style="color:blue" lang="FA">مأمون عباسی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">قتل </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%DB%8C" title="جعفر برمکی"><span style="color:blue" lang="FA">جعفر برمکی</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">و انقراض </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%DB%8C" title="خاندان برمکی"><span style="color:blue" lang="FA">خاندان برمکی</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">و دولت برمکیان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88" title="واقعه هولاکو"><span style="color:blue" lang="FA">واقعه هولاکو</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">و </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%85" title="مستعصم"><span style="color:blue" lang="FA">مستعصم</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">و انقراض </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3" title="دولت بنی عباس"><span style="color:blue" lang="FA">دولت بنی عباس</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%87_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="عروج ادریس به آسمان (صفحه وجود ندارد)"><span style="color:blue" lang="FA">عروج ادریس به آسمان</span></a><span lang="FA">، استجابت دعای </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7" title="زکریا"><span style="color:blue" lang="FA">زکریا</span></a><span lang="FA">، </span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="عبور موسی از دریا (صفحه وجود ندارد)"><span style="color:blue" lang="FA">عبور موسی از دریا</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">و غرق شدن فرعونیان در </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84" title="نیل"><span style="color:blue" lang="FA">نیل</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">و عذاب </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D9%81%DB%8C%D9%84" title="اصحاب فیل"><span style="color:blue" lang="FA">اصحاب فیل</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></li></ul> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2016-05-04T05:39:33+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی داستان بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4980 <div align="justify"><br></div><h3 align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">داستان بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله</font></h3><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ماجرای بعثت حضرت پیامبر، با نقل های متفاوتی روایت شده است. چه سخنی رساتر و شیرین تر از بیان امام هادی علیه السلام که می فرماید: «هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله ترک تجارت شام گفت و آنچه خدا از آن راه به وی بخشیده بودبه مستمندان بخشید، هر روز به کوه حراء می رفت و از فراز آن به آثار رحمت پروردگار می نگریست، و شگفتی های رحمت و بدایع حکمت الهی را مورد مطالعه قرار می داد.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">به اطراف آسمان ها نظر می دوخت، و کرانه های زمینو دریاها و دره ها و دشت ها و بیابان ها را از نظر می گذرانید، و از مشاهده آن همه آثار قدرت و رحمت الهی، درس عبرت می آموخت.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ازآنچه می دید، به یاد عظمت خدای آفریننده می افتاد. آن گاه با روشن بینی خاصی به عبادت خداوند اشتغال می وزید. چون به سن چهل سالگی رسید خداوند نظر به قلبوی نمود، دل او را بهترین و روشنترین و نرمترین دلها یافت.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در آن لحظه خداوند فرمان داد درهای آسمان ها گشوده گردد. محمد صلی الله علیه و آله از آنجا به آسمان ها می نگریست، سپس خدا به فرشتگان امر کرد فرود آیند، و آنها نیز فرود آمدند، و محمد صلی الله علیه و آله آنها را می دید. خداوند رحمت و توجه مخصوص خود را از اعماق آسمان ها به سر محمد صلی الله علیه و آله و چهره او معطوف داشت.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در آن لحظه محمد صلی الله علیه و آله به جبرئیل که در هاله ای از نور قرار داشت نظر دوخت. جبرئیل به سوی او آمد و بازوی او را گرفت و سخت تکان داد و گفت: ای محمد! بخوان. گفت چه بخوانم؟</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">جبرئیل گفت: «نام خدایت را بخوان که جهان و جهانیان را آفرید. خدائی که انسان را از ماده پست (نطفه) آفرید. بخوان که خدایت بزرگ است. خدائی که با قلم دانش آموخت و به انسان چیزهائی یاد داد که نمی دانست»</font></p><div align="justify"><br></div> text/html 2016-04-22T19:14:22+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی چتر خدا ... - http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4977 <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">وقتی چترت <a href="http://theonlygod.persianblog.ir" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">خداست</span></a></span>: ...</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">وقتی دلت با <a href="http://theonlygod.persianblog.ir"><span style="color: #0000ff;">خداست</span></a></span>: ...</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">بگذار هر کسی میخواهد دلت را بشکند</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">وقتی توکلت با <a href="http://theonlygod.persianblog.ir"><span style="color: #0000ff;">خداست</span></a></span>: ...</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">بگذار هر چقدر میتوانند با تو بی انصافی کنند</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">وقتی امیدت با <a href="http://theonlygod.persianblog.ir"><span style="color: #0000ff;">خداست</span></a></span>: ...</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">وقتی یارت <a href="http://theonlygod.persianblog.ir"><span style="color: #0000ff;">خداست</span></a></span>: ...</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">بگذار هر چقدر میتوانند نارفیق باشند</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">بگذار آسمان ببارد...</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">باکی نیست...</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;">تو با خدا بمان&nbsp;</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیاست...</span><br></span></strong></p> <p dir="RTL"><a href="http://theonlygod.persianblog.ir"><img src="http://s6.picofile.com/file/8232458976/photo_2016_01_09_15_22_27.jpg" alt="" height="400" width="400"></a></p><p dir="RTL">منبع:http://theonlygod.persianblog.ir<br><a href="http://theonlygod.persianblog.ir"></a></p> text/html 2016-04-22T19:13:39+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی لطف خدا http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4976 <p style="text-align: center;" align="right"><span style="font-size: large;">لطف <strong><a href="http://skylove.ir/">خداوند</a></strong> بیشتر از جرم ماست</span></p> <p style="text-align: center;" align="right"><img src="http://s7.picofile.com/file/8238999392/B1.jpg" alt="" height="442" width="450"></p> text/html 2016-04-22T19:07:20+01:00 shalimanagement.mihanblog.com علی احدی زندگی...... http://shalimanagement.mihanblog.com/post/4975 <div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ای کاش زندگی اونقدر صادق بود که دروغ گفتن را یاد نمی گرفتم.<br>ای کاش زندگی اونقدر زیبا بود که زشتیها را&nbsp;هر روز در مقابلم نمی دیدم.<br>ای کاش زندگی اونقدر کوتاه بود که مرگ را از یاد نمی بردم.<br>ای کاش زندگی اونقدر عادل بود که حق کسی را پایمال نمی کردم.<br>ای کاش زندگی اونقدر دوست داشتنی بود که دوست داشتن را به باد فراموشی نمی سپردم. </font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><strong>ای کاش چشمانم را آنقدر به قول سهراب شسته بودم که زندگی را صادق،زیبا،کوتاه،عادل و دوست داشتنی می دیدم.</strong></font></p>